Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw

Lek. wet. Piotrowski Zbigniew Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. 608475942, 846183015

Lek. wet. Serafin Jacek Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. 608094707, 846183015

Lek. wet. Wrona Henryk Stacja Terenowa Diagnostyki Włośnicy w Lecznicy dla zwierząt Gorzków
ul. Główna 27, 22-315 Gorzków, tel. 604314524, 846838530

Informacja dla hodowców drobiu.

glowny lekarz weterynarii logo

        W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Apel

Komunikat

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

        Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13v ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż termin składania przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane występieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji - zostaje wydłużony do dnia 15.11.2019 r.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
/-/ Jan Krzysztof Ardanowski

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!

Wójt Gminy Gorzków

informuje rolników o zbliżającym się terminie składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w terminie
od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
wraz z załączonymi fakturami potwierdzającymi zakup oleju napędowego za okres
od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Załączniki:
Wniosek
Oświadczenie działalność rolnicza
Oświadczenie dzierżawa

Informacja ASF - obszar zagrożony w gminie Gorzków

ROZPORZĄDZENIE NR 8
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 lipca 2019 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego
i zamojskiego

        Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967), w związku
z wyznaczeniem w dniu 9 lipca 2019 r. w powiecie krasnostawskim ogniska choroby zakaźnej
zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń w miejscowości
Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza
granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

    § 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie krasnostawskim o promieniu 3 km wokół ogniska
afrykańskiego pomoru świń wyznaczonego w miejscowości Tarzymiechy Drugie, gmina Izbica,
obejmujący następujące miejscowości: Tarzymiechy Pierwsze, Tarzymiechy Drugie, Tarzymiechy
Trzecie, Wirkowice I w gminie Izbica oraz w powiecie zamojskim obejmujący miejscowości:
Ruskie Piaski, Kolonia Zamszany w gminie Nielisz;

2) obszar zagrożony w powiecie krasnostawskim i zamojskim, o promieniu 7 km poza obszar,
o którym mowa w pkt 1, obejmujący następujące miejscowości:

a) w gminie Izbica: Wirkowice II, Bobliwo, Tarnogóra, Tarnogóra Kolonia, Ostrówek, Mchy,
Ostrzyca, Romanów, Dworzyska, Wał, Wólka Orłowska, Izbica, Orłów Drewniany, Orłów
Drewniany Kolonia, Topola, Orłów Murowany, Orłów Murowany Kolonia, Majdan Krynicki,
Stryjów, Zalesie,

b) w gminie Gorzków: Piaski Szlacheckie i Borsuk... czytaj więcej

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//