Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dot. wycofania druków dwupodpisowych przemieszczeń zwierząt gospodarskich

        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że otrzymał informacje dotyczącą wycofania druków przez ARiMR dotyczących zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich podpisywanych jednocześnie przez sprzedającego i kupującego. Oznacza to, że każda z osób nabywająca lub sprzedająca zwierzę gospodarskie będzie musiała sama dokonać przedmiotowego zgłoszenia.
ARiMR poinformowała, że druki dwupodpisowe dla świń będą obowiązywały do końca 2020r., a dla bydła, owiec i kóz do połowy 2021r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

Apel do Rolników

Plakat

Apel do rolników i sadowników

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w lutym!

        Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r., w pokoju Referatu Podatkowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 sierpnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł × ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 30 kwietnia 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do badania mięsa na użytek własny na terenie powiatu Krasnystaw

Lek. wet. Piotrowski Zbigniew Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. 608475942, 846183015

Lek. wet. Serafin Jacek Pracownia Wytrawiania w Tarnogórze
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 22-375 Izbica, tel. 608094707, 846183015

Lek. wet. Wrona Henryk Stacja Terenowa Diagnostyki Włośnicy w Lecznicy dla zwierząt Gorzków
ul. Główna 27, 22-315 Gorzków, tel. 604314524, 846838530

Informacja dla hodowców drobiu.

glowny lekarz weterynarii logo

        W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
2. Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
3. Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:
Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Apel

Komunikat

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//