Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

 

EFS kolor poziom

W Szkole Podstawowej w Gorzkowie odbywają się dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Uczmy się i Nauczamy –wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno – emocjonalne wśród 80% ze 171 uczniów oraz poszerzającego kompetencje zawodowe 15 nauczycieli, a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.

Wartość całkowita projektu wynosi 460 727, 86 PLN, a wartość dofinansowania 402 847, 86 PLN. Wkład własny Gmina ponosi jedynie w formie udostępnienia pomieszczeń na cele realizacji projektu.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie z klas I – VII Szkoły Podstawowej w Gorzkowie - 171 uczniów, w tym 90 dziewczynek i 81 chłopców.

Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia:

  • Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów (matematyka, przyroda, język angielski, informatyka),
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VI,
  • Indywidualizacja pracy z uczniem (zajęcia specjalistyczne): logopedyczne, rewalidacyjno-rozwojowe, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna.
  • Planowane efekty to poszerzenie kompetencji kluczowych takich jak: z zakresu porozumiewania się w języku obcym – j. angielski, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się i przystosowania się do życia w społeczeństwie jak wiedza o rynku pracy i redukcja deficytów społeczno-emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie w codziennym środowisku.
  • Projekt zapewnił także szkolenia dla nauczycieli w zakresie podnoszenia ich kompetencji zawodowych oraz wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT. Pomoce te umożliwiają aktywną i efektywną naukę m. in. matematyki, przyrody, j. angielskiego i przedmiotów specjalistycznych oraz zachęcają nauczycieli do korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi nauczania. Zakupione pomoce będą służyć przez wiele lat, pozwolą uczniom zdolnym rozwijać posiadane umiejętności, a słabszym nadrabiać zaległości edukacyjne, przede wszystkim będą podnosić wśród dzieci motywację do nauki, rozwijać wyobraźnię, wyrażać emocje, myśli, doskonalić techniki pamięciowe. W zakresie sprzętu ICT Szkoła została wyposażona w 19 laptopów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Została również utworzona pracownia przyrodnicza z mnóstwem eksponatów, atlasów, słowników i pomocy umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń matematyczno przyrodniczych.          Projekt zapewnia realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania są dedykowane dla osób zamieszkujących obszary wiejskie, a więc znajdujących się z założenia w trudnej sytuacji społecznej o ograniczonym możliwościach dostępu do rynku pracy. Szkoła na poziomie projektu dąży do ograniczenia przekazywania obiegowego postrzegania konkretnych przedmiotów nauczania jako przypisanych bardziej dla dziewczynek bądź chłopców, co umożliwi niwelowanie barier ich rozwoju oraz ma zagwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.
  • Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//