Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wybory i referenda

Wybory samorządowe w Gminie Gorzków - zestawienie wyników.

 

 

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 3188

Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania 1890

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 35

Frekwencja w Gminie Gorzków wyniosła 59,3%

Okręgi wyborcze z największą frekwencją:

                          Felicjan-Bogusław 79%   Antoniówka 75%

 

Zestawienia wyników głosowania - Gmina:

Wybory na Wójta Gminy Gorzków   <<< zobacz >>>

Wybory do Rady Gminy Gorzków    <<< zobacz >>>

Wybory do Rady Powiatu               <<< zobacz >>>

Wybory do Sejmiku Województwa  <<< zobacz >>>

 

Zestawienie wyników głosowania - Powiat

<<< zobacz >>>

Zestawienie wyników głosowania - Województwo

 <<< zobacz >>>

Wybory uzupełn do Rady Gminy

Obwieszczenie Wojewody_uzupełniające do RG okręg 5 Zamostek

Termin rejestracji komitetów Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie

Termin zgłaszania kandydatów na radnego Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie

Obwieszczenie Wójta granice okręgu i siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Obwieszczenie

 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej.

Informacja o składzie Komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy. (w załączeniu)

 

 

Załączniki:

Informacja

Obwieszczenie Wójta - okręgi

Gmina okęgi wyborcze i siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Kalendarz wyborczy 2014 samorząd.

Ustawowe terminy czynności wyborczych – kalendarz wyborczy

 

Termin wykonania czynności wyborczej*)

Treść czynności wyborczej

do dnia 7 września 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 17 września 2014 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 22 września 2014 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24:00

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 12 października 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 17 października 2014 r.

do godz. 24:00

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 22 października 2014 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 24 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

– sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa

do dnia 27 października 2014 r.

– rozplakatowanie obwieszczeń:

a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r.

– składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r.

o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r.

– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.

godz. 7:00–21:00

– głosowanie

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Chełmie

Komunikat Komisarza z dnia 27-08-2014 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Komukat 27-08-2014

Podkategorie

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//