Drukuj

Niezbędne informacje na temat realizacji obowiązku szkolnego.

 chłopiec w wieku szkolnym czytający książkę

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)

Realizacja obowiązku szkolnego

Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
Obowiązek, o którym mowa wyżej rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa wyżej, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Zgodnie z art. 36 ust. 8, 10 ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny spełnia się przez:

 1. uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej,
 2. uczęszczanie do szkoły:
  • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
  • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
 3. Uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Od dnia 1 września 2019 r. obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej – publicznej albo niepublicznej.

Realizacja obowiązku nauki:

Zgodnie z art. 36 ust.9 ustawy Prawo oświatowe po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

 1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej,
 2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Zgodnie z art. 36 ust.10, 11 ustawy Prawo oświatowe obowiązek nauki może być spełniany również przez:

 1. uczęszczanie do szkoły:
  • za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;
  • przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
 2. uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

Zgodnie z art. 36 ust.12  ustawy Prawo oświatowe uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe za spełnianie obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Obowiązek nauki spełniany jest po ukończeniu 8-klasowej szkoły podstawowej.

Obowiązki rodziców dziecka uczącego się:

Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,
 4. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11ustawy Prawo oświatowe – dot. spełniania obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Podmioty kontrolujące spełnianie obowiązku szkolnego:

Zgodnie z art. 41 ust. 1. Ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół (w tym kontrolują wykonywanie obowiązki rodziców, o których mowa powyżej) oraz prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, poprzez prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki.

Egzekucja spełniania obowiązku szkolnego:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

 1. dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,
 2. zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, realizowanie obowiązku nauki poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy, uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych, uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe.