Drukuj

W związku z zarządzeniem Wójta Gminy Gorzków z dnia 15 grudnia 2020 roku Urząd Gminy Gorzków w dniu 24 grudnia 2020 roku (Wigilia) będzie nieczynny.

WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Zarządzenie nr 75/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy Gorzków
za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1.

Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2.

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak