Drukuj
W niebieskim okręgu biała sylwetka osoby pracującej na laptopie. Poniżej Kobieta i dziewczynka przy komputerze

Zapraszamy wszystkich beneficjentów projektu do Urzędu Gminy celem podpisania umowy darowizny, aby otrzymać na własność sprzęt komputerowy.

Beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” informujemy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. dobiega końca okres trwałości projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 720 384,38 zł. Projekt finansowany był w 100% ze środków zewnętrznych. W ramach projektu 600 gospodarstw domowych z terenu gmin Gorzków, Łopiennik Górny i Żółkiewka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu pozwoliła również na utworzenie w 4 jednostkach podległych JST punktów dostępu do Internetu.

W związku z zakończeniem okresu trwałości projektu informujemy, iż zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem zostaną Państwu przekazane na własność w formie darowizny. Przekazanie nie obejmuje urządzeń abonenckich będących przedmiotem dotychczasowego użyczenia. Zestawy abonenckie stanowią element infrastruktury sieciowej i pozostają własnością Gminy Łopiennik Górny. Urządzenia abonenckie zostaną zdemontowane po zaprzestaniu dostarczania bezpłatnego Internetu i nie podpisaniu umowy z nowym operatorem sieci.

Od dnia 01 luty 2021 r. nastąpi zaprzestanie świadczenia obsługi serwisowej w razie wystąpienia awarii sprzętu.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie beneficjentom dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług  (e-administracja, e-bankowość itp.) oraz zapewnienie dostępu do Internetu dla uczniów na potrzeby zdalnego nauczania podjęto decyzję o wydłużeniu świadczenia usługi dostępu do Internetu do dnia 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie będą mogli Państwo zawrzeć umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu z dowolnym, wybranym przez siebie usługodawcą. Korzystanie z Internetu bezprzewodowego w oparciu o dotychczasowe urządzenia abonenckie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy właściwy operator telekomunikacyjny uzyska wymagane zezwolenia i dostęp do sieci.

Aby otrzymać sprzęt komputerowy na własność, należy zgłosić się do właściwego Urzędu w celu podpisania umowy darowizny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którym został użyczony sprzęt komputerowy w terminie do 28 lutego 2021 r. do właściwych urzędów w celu podpisania umowy darowizny: