WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11, art. 17a i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), art. 39 ust. 1, art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz Uchwały Nr XIII/101/2020 Rady Gminy Gorzków z dnia 30 stycznia 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków w referacie ds. inwestycji, infrastruktury technicznej i działalności gospodarczej, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada (pokój 8, telefon 84 683 81 56 wew. 314) w godzinach: od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/.

Dyskusja publiczna na przyjętymi  w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków przy ul. Głównej 9 (piętro - pokój nr 22) o godzinie 13:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu.

Jednocześnie informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, można składać uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Gorzków z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2021 r.

 Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak