W dniu 4 lutego podpisano umowę na zadanie: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie - urządzenia hydrotechniczne” Część 2.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych inż. Michalina Pietrzyk, 23-200 Kraśnik, ul. Podleska 50.
Wartość kontraktu: 267 042,10 zł. brutto. 

Zakres robót między innymi obejmuje: wybudowanie pomostów: molo z półką dla kajakarzy: dł. 16, 00 m., pomost łączący wyspy - dł. 18,00 m., szer. 2,40 m., 3 stanowiska wędkarskie: pomost drewniany dł. 12 m., szer. 2,4 m., 2 trapy wejściowe szer. 1,20 m., dł. 5,00 m.
Termin realizacji do 30 listopada 2021 r.

W dniu 15 lutego podpisano umowę na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie - zieleń, mała architektura, roboty elektryczne, drogi, parkingi”. Część I.
Wykonawca: SPEED Invest sp. z o.o., 05- 230 Kobyłka, ul. Ossowska 15.
Wartość kontraktu: 1 100 850,00 zł.

Zakres rzeczowy obejmuje: altanę drewnianą o pow. dachu 40,70 m2 wyposażoną w 1 latarnię LED z turbiną wiatrową z panelami solarnymi i akumulatorami, elementy małej architektury: ławki 10 szt., kosze na śmieci 5 szt., tablica informacyjna - 1 szt., nowe nasadzenia (pow. ok. 3 ha) z roślinnością przyjazną dla ptaków z siedliskami na wyspie, parking (pow. 417,60 m2), chodniki (61,20 m2), droga dojazdowa (pow. 61,20 m2)  - razem pow. 591 m2,  droga techniczna z geokraty- 828 m2, 13 latarni LED, wys. 4 m. przy parkingu i molo, ciągi piesze z parkingu na wyspę - dł. 714 m, szer. 1,5 m., 1071 m2 (Nie obejmuje ciągów miedzy boiskiem i placem zabaw), Ścieżka wokół zbiornika (wzdłuż boiska i placu zabaw) – ok. 182 m2 powierzchni długość 91 m.
Termin realizacji do 30 listopada 2021 r.

Projekt „Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I” jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Numer projektu: RPLU.07.01.00-06-0012/19.