Zapytanie ofertowe

Logo cyfrowe

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego 50 kompletów materiałów promocyjno-szkoleniowych. W skład jednego kompletu materiałów wchodzą następujące elementy: długopis, teczka A4 z gumką, notatnik biurowy A4, pendrive.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzkównr 14/3/2018 współfinansowanego przez Unię Europejską Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotyczący realizacji projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. Termin składania ofert do dnia 21.11.2018 r. Termin realizacji do 14 dni od dnia podpisania umowy. Szczegóły zawiera załączone zapytanie ofertowe. 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Załaczniki:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem oferty.