RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 14 sierpnia 2023 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) – zawiadamiam o:

XLIX Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 25 sierpnia 2023 r. (piątek).

Obrady odbędą się w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 8:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2023;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica”;
  • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
  • trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzkowie
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow