INFORMACJA NA TEMAT
DODATKOWEGO NABORU KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2024-2027

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu Nr Adm-0151-3/23 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia dodatkowego naboru kandydatów na ławników, w oparciu o art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) w Urzędzie Gminy Gorzków przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do dnia 31 sierpnia 2023 r.


Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 Nr 121, poz. 693, z późn. zm.) do dnia 30 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Gorzków przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników.

Rada Gminy Gorzków dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Zamościu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto (art. 158 ustawy):

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin (art. 162 ustawy):

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,

- w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty (art. 162 ustawy):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Karnego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zasady uzyskiwania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka co najmniej od roku:

Rada Gminy Gorzków,
ul. Główna 9, Gorzków-Osada | pok. Nr 8 | tel. 846838156 wew. 304
w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek -piątek: 7:30-15:30

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW MIJA 30 CZERWCA 2023 ROKU O GODZ. 15.30.

Zgłoszenie, które wpłynęło do Rady Gminy Gorzków po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj. po 30 czerwca 2023 r., lub nie spełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 ww. ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

WYBORY ŁAWNIKÓW ODBĘDĄ SIĘ NAJPÓŹNIEJ W PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU.

Wzory dokumentów:

 • karta zgłoszenia kandydata na ławnika,
 • zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • lista osób zgłaszających kandydata na ławnika,
 • stosowne oświadczenia wynikające z art. 162 §2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.)

dostępne są w Urzędzie Gminy Gorzków, pok. Nr 8, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu oraz na stronie internetowej Gminy Gorzków https://www.gorzkow.eu .

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

DOKUMENTY DO POBRANIA
Załącznik nr 1 - Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika
Załącznik nr 2 - Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego
Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
Załącznik nr 4 - Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika
Załącznik nr 5 - Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614), dotyczy oświadczenia kandydata o prowadzonym postępowaniu o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia - dot. obowiązku wynikającego z art. 162 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, 289 i 614), dotyczy oświadczenia kandydata o władzy rodzicielskiej
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych