WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 17 lipca 2023 roku

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 poz. 344), Wójt Gminy Gorzków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Gorzków na okres do 3 lat:

Przedmiot dzierżawy Grunt o powierzchni 1,3033 ha
Nr ewidencyjny działki 344
Obręb Nr 0021 Wielobycz
Czynsz wywoławczy 700 kg pszenicy (7dt)
Tytuł prawny KW ZA1Z/00108237/3 Dec. woj. Lubelskiego nr GN-Ch.7510.1.4.2014

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gorzkowie, ul. Główna 9 w Sali konferencyjnej (I piętro).

 1. Zgodnie z aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzków nieruchomość położona jest w terenach przeznaczonych w części pod rolniczą przestrzeń produkcyjną (RP), w części pod tereny leśne (RL) oraz w części pod teren do zalesień (RLd).
 2. Dzierżawca zobowiązuje się do umożliwienia przejazdu przez przedmiotową działkę właścicielom sąsiednich pól poprzez utworzoną drogę o szerokości ok. 5 m (powierzchnia ok. 7 a), znajdującą się wzdłuż granicy z działką nr ewid. 346. Droga ma pozostać niezagospodarowana rolniczo.
  Dzierżawca wyraża zgodę na zapis w umowie dzierżawy dotyczący umożliwienia przejazdu jak wyżej.
 3. Cena wywoławcza rocznego czynszu wynosi równowartość 700 kg pszenicy (przyjmując wartość 1 decytony pszenicy wg GUS).
 4. Wadium wynosi 200,00 zł (słownie:dwieście złotych).
  Wadium należy wpłacić przelewem w terminie do dnia 14 sierpnia 2023 r.  do godz. 15:00 na konto:
  51 8200 0008 2001 0011 5544 0001 (BS Krasnystaw).
  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.
  Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.
 5. Wysokość postąpienia wynosi równowartość 50 kg pszenicy.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu udzielane będą telefonicznie pod numerem tel. 846838156 wew. 318 lub w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 7.

 Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak