Informujemy, że wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, cz. 1 Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest" pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację i uchwałą Zarządu nr 652/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku został wprowadzony na listę rezerwową zadań kwalifikujących się do dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Lublinie w roku 2023 z racji niewystarczającej ilości środków na dofinansowanie.

W związku z powyższym zadanie będzie mogło zostać dofinansowane w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych.