Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzków (Uchwała Nr V/29/2007 Rady Gminy Gorzków z dnia 15 kwietnia 2007 r.):

  1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków, ul.Główna 9, 22-315 Gorzków  pok. nr 13 (wejście od ul. Głównej).
  2. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.09.2023 r. do 15.09.2023 r.
    Dzień 15.09.2023 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków.
  3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 600 zł netto.

Telefon kontaktowy w sprawie składania wniosków  846838156 wew. 321