Rada Gminy uchwałą określiła rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Nauczyciele zatrudniani w publicznych szkołach prowadzonych przez JST mają przyznane w Karcie nauczyciela szczególne uprawnienia w zakresie ochrony zdrowia. Czynni nauczyciele mają prawo do korzystania z pomocy zdrowotnej finansowanej z budżetu odpowiedniej JST (będącej organem prowadzącym dla szkół, w których są zatrudnieni). Prawo do tej pomocy mają także nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.