Zdjecie przedstawia napis posiłek w szkole i w domu

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie (co stanowi 200% sumy kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 600,00 zł) oraz posiadają przesłankę do udzielenia pomocy (zgodną z art. 7 w/w ustawy) m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy złożyć wniosek o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków.

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek z renty/ decyzja lub odcinek z emerytury, decyzje lub zaświadczenie dotyczące pobieranych świadczeń rodzinnych lub innych świadczeń);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo (tj. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego wraz z odcinkiem opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał br.) w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym długotrwałym leczeniu;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie pod numerem telefonu 846838506 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.