Diagnoza potrzeb w gminie Gorzków, w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2023r. poz. 647 ze zm.)

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Gorzków w sprawie potrzeb realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2024.

Program adresowany jest do:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta. Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Niniejsza informacja, ma posłużyć do zdiagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych, zainteresowanych usługą asystencji osobistej oraz kalkulacji środków na realizację zadania.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane tego typu wsparciem lub ich opiekunowie/członkowie rodzin mogą zgłaszać swoje zapotrzebowanie na usługi asystencji osobistej bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków tel. : 846838506 lub 846838156 | 846838566 | 846838523 wew.327 w terminie do 8 września 2023r.

Więcej szczegółów znaleźć można pod adresem:
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024