logotyp programu pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie, informuje, że Komisja Europejska, zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym, podstawowej pomocy żywnościowej, w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udział w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej, w ramach FEPŻ, uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 410,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m. in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023. Pomoc żywnościowa, będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023r. do października 2024r.

Za kwalifikowanie odbiorców końcowych do udziału w Programie, odpowiadać będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie, poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym, po uprzednim złożeniu oświadczenia o dochodzie netto osoby/rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia. Dystrybucja żywności będzie realizowana przez tutejszy GOPS.

O terminach wydawania skierowań oraz dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, można uzyskać pod adresem:https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie lub telefonicznie pod numerem telefonów 846838506 | 516028608.