22 listopada 2023 roku

KOMUNIKAT
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie

do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z okresem zimowym i koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością powstawania niekorzystnych warunków meteorologicznych w szczególności intensywnych opadów śniegu stanowiących potencjalne zagrożenia dla konstrukcji obiektów oraz mogących powodować zagrożenie życia lub zdrowia użytkowników obiektów budowlanych, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, przypominam właścicielom i zarządcom o obowiązku bezwzględnego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w zakresie zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasileniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy - Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych , w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar wybuch lub zatrucie gazem, spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane).

Jednocześnie informuję, że w ramach działań przygotowawczych, zapobiegawczych oraz ograniczających skutki niekorzystnych oddziaływań atmosferycznych w okresie zimowym Powiatowym Inspektorom Nadzoru Budowlanego województwa lubelskiego wydane zostały zalecenia podejmowania działań inspekcyjno-kontrolnych obiektów budowlanych w tym zakresie ze szczególnym zwróceniem uwago na obiekty podwyższonego ryzyka (hipermarkety, baseny, hale sportowe, szkoły, sale gimnastyczne itp.) oraz obiekty stanowiące potencjalne zagrożenie (obiekty nieużytkowane i nieremontowane od wielu lat).

Kontrolą objęte będą również roboty budowlane w trakcie których zaistnienie niskich temperatur może mieć negatywny wpływ na własności wytrzymałościowe konstrukcji w okresie ich budowy i użytkowania.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy - Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 a ustawy - Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
mgr inż. Anna Wojtaszek