WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

z dnia 4 marca 2024 roku

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2024 r.

I. Rodzaj zadań objętych konkursem.

Przewiduje się powierzenie zadań w zakresie:  

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 2. Określa się następujące zadania priorytetowe:
  • szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez okręgowe lub polskie związki sportowe;
  • zajęcia sportowe dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży;
  • zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych;
  • organizacja imprez sportowych;
  • wyjazdy grup zorganizowanych na zawody i turnieje sportowe;
  • udział zespołów piłkarskich z Gminy Gorzków w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych.
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Określa się następujące zadania priorytetowe:
  • wspieranie projektów artystycznych, stymulujących lokalne środowisko artystyczne i wzbogacających życie kulturalne Gminy Gorzków, w tym wspieranie organizacji festiwali, konkursów, warsztatów i przeglądów artystycznych;
  • wspieranie organizowanych na terenie Gminy znaczących wydarzeń kulturalnych;
  • wspieranie projektów z zakresu edukacji historycznej i kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów historycznych, kulturalnych integrujących społeczność lokalną;
  • wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych, ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego i narodowego Gminy Gorzków oraz jej mieszkańców.

 Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte projekcie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność.

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2024 i poprzednim.

W roku bieżącym na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w pkt I.1 przeznacza się kwotę; 25 000,00 zł, a suma dotacji przyznanych na realizację zadań w tym obszarze w roku 2023 wyniosła 25 000,00 zł., na wsparcie realizacji zadań o którym mowa w pkt I.2 przeznacza się kwotę 5 000,00  zł., a suma dotacji przyznanych na realizację zadań w tym obszarze w roku 2023 wyniosła 5 000,00 zł.

Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadania mogą ulec zmniejszeniu w następujących przypadkach:

 • nieracjonalnego, nieefektywnego budżetu oferty i stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem,
 • złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy Gorzków z powodów merytorycznych,
 • zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację zadań ogłoszonego niniejszym konkursem, Wójt Gminy Gorzków może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert na zadania planowane do realizacji w 2024 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III. Zasady przyznawania dotacji.

Wójt Gminy przyznaje dotacje celowe z zastosowaniem art 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571 z  późn. zm.)

Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko te oferty, w których wysokość wnioskowanej dotacji nie przekroczy wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania. Dopuszcza się możliwość wniesienia wkładu własnego w charakterze finansowym, rzeczowym i pracy wolontariuszy.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.) tj.:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty.

Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zadania lub wycofać ofertę.

Kwota dotacji może być przyznana jednemu wnioskodawcy lub podzielona pomiędzy dwóch lub więcej wnioskodawców spełniających kryteria konkursu.

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pisemnej. Wzór umowy określa rozporządzenie wykonawcze, o którym mowa w art.19 do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571.).

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być wykonane w roku 2024, a jego zakończenie winno nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Szczegółowy termin zostanie określony w umowie.

Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania powinny być ponoszone w sposób celowy efektywny i oszczędny oraz w terminie określonym w umowie.

Zadanie winno być realizowane w taki sposób by działaniami wynikającymi z programu objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Gorzków.

W zakresie priorytetu I zadanie może być realizowane w różnych formach a w szczególności na działania: na pokrycie kosztów zakupu usług trenerów i instruktorów, uczestnictwa w rozgrywkach sportowych w tym organizowanych przez Polskie Związki Sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia, podróży zespołów na zawody, obsługi sędziowskiej i medycznej, zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania, zakupu środków na utrzymanie bazy sportowej, ubezpieczenie sportowców, zwrotu kosztów dojazdu na zawody, diet zawodników w związku z podróżami na zawody, opłaty wpisowe, licencyjne, regulaminowe, koszty promocji przedsięwzięcia.

W zakresie priorytetu II zadanie może być realizowane na pokrycie wynagrodzeń twórców i artystów, usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników zadania, usługi transportowe, zakup materiałów i rekwizytów związanych z organizacją przedsięwzięcia, usługi poligraficzne, zakup wyżywienia lub usług poligraficznych, wydawniczych, promocja przedsięwzięcia, wynajem nagłośnienia, oświetlenia, sceny, pomieszczeń i terenów związanych z realizacją zadania, koszty prowadzenia i publikacji badań naukowych, nagrody – pieniężne (indywidualne) i rzeczowe.

W ramach kosztów pośrednich związanych z obsługą zadania stanowiących do 10 % dotacji może być rozliczona: obsługa księgowo-finansowa zadania, zakup materiałów związanych z obsługą administracyjną, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych, znaczków pocztowych, tonerów do drukarek, opłat bankowych.

Dopuszcza się przesunięcie do 15 % między poszczególnymi pozycjami działań w zestawieniu kosztów (Tab V.A) wzoru oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Dotacja nie może być wykorzystana na:

 • zakup nieruchomości, remont pomieszczeń;
 • zakup usług i towarów niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania,
 • zakup środków trwałych, których wartość znacznie przekracza np. koszt wypożyczenia

Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przydzieleniu środków finansowych na kolejne zadania.

V. Termin i warunki składania ofert.

Oferty w zakresie zadań objętych konkursem należy złożyć w Urzędzie Gminy Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada / dziennik podawczy /w terminie; do dnia 26 marca 2024 r. /wtorek / do godz. 11:00. z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert 2024”.

Oferta powinna być złożona wg wzoru określonego Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) i zawierać dane umożliwiające zastosowanie kryteriów wyboru oferty, o których mowa w pkt VI.

Do oferty należy załączyć aktualny, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, dokument stanowiący o  podstawie działalności Oferenta (odpis z Krajowego Rejestru Sądowego/odpis z KRS-u uzyskany bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, dekret powołujący kościelną osobę prawną lub odpis z  właściwego rejestru lub ewidencji), uwierzytelnione za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby. W przypadku braku informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania Oferenta w ww. dokumentach, należy przedłożyć stosowny dokument upoważniający daną osobę/osoby do  reprezentowania Oferenta. W przypadku złożenia oferty przez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. oddziały, koła) należy przesłać stosowne pełnomocnictwo do  podpisywania dokumentów w ramach konkursu ofert od jednostki centralnej.

Wszystkie dokumenty złożone w konkursie mają być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Ofertenta.

W przypadku złożenia oferty niekompletnej Oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia w oznaczonym terminie. Jeżeli Oferent nie uzupełni oferty w terminie, oferta zostanie odrzucona.

Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

Opiniowania najkorzystniejszych ofert dokona komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gorzków. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Gorzków, od której nie przysługuje odwołanie.

Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria formalne;

 • oferta została złożona na właściwym formularzu,
 • oferta została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
 • wszystkie pozycje formularza oferty zostały wypełnione zgodnie z pouczeniem umieszczonym we wzorze oferty,
 • na pierwszej stronie oferty został wymieniony rodzaj oraz tytuł zadania publicznego,
 • oferta została złożona przez podmiot uprawniony, którego działalność statutowa jest jest zgodna z zakresem zadań publicznych określonych w zadaniu,
 • oferta oraz dokumenty załączone są opatrzone datą oraz podpisem osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli,
 • oferta jest poprawna pod względem rachunkowym, a kwota dotacji nie przekracza przeznaczonych na to zadanie środków określonych w konkursie ofert,
 • opisy poszczególnych zadań są zgodne z harmonogramem i kosztorysem,

Przy rozpatrywaniu ofert będą stosowane następujące kryteria merytoryczne:

 • Zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu (0-5 pkt.),
 • Posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów (0-5 pkt.),
 • Posiadane zasoby kadrowe i materialne, świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji pozarządowej oraz szczegółowa kalkulacja kosztów osobowych (0-5 pkt.),
 • Zakres rzeczowy, jakość i realność wykonania oferty w tym;
  • jak największa liczba uczestników mieszkańców gminy Gorzków w zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych - szczególnie młodzieży (0-5 pkt.),
  • liczba osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach sportowych, kulturalnych z terenu Gminy Gorzków (0-5 pkt.),
  • liczba prowadzonych grup szkoleniowych (0-3 pkt.),
  • atrakcyjność prowadzonych zajęć, udział drużyn w zorganizowanych rozgrywkach (np. ligowych) (0-3 pkt.),
  • osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym (0-5 pkt.).
  • walory artystyczne, kulturotwórcze, interdyscyplinarność, nowatorstwo, cykliczność realizowanego zadania, udział znanych osób z życia kulturalnego, artystycznego, zasięg regionalny, ogólnopolski, międzynarodowy (0 – 10 pkt.
 • Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (liczba beneficjentów końcowych, powszechność i dostępność usług, czas trwania zadania) (0 – 5 pkt.).  

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 21 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt. V. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP w dziale ogłoszenia i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu.

VII.  Wzory formularzy

Wzory formularzy są dostępne w Urzędzie Gminy Gorzków  pok. nr  3 oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

 Dokumenty Informacyjne:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków z dnia 4 marca 2024 roku nr 5/2024 w sprawie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku

Uchwała nr LI/360/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok