Wójt Gminy Gorzków, zgodnie z art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) podaje do wiadomości publicznej informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosowania położonych na terenie Gminy Gorzków.

W ramach gminnego przewozu pasażerskiego, w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Kursy odbędą się w odstępie co najmniej 4 godzin, liczonych od momentu zakończenia kursu.

Poniżej przedstawia się linię komunikacyjną transportu wyborców, wraz z uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych oraz godzin odjazdów z  poszczególnych przystanków komunikacyjnych.

 

Wójt Gminy Gorzków 
/-/ Marek Kasprzak