Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Książka: "610 lat miasta Gorzkowa"

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej wydało książkę o Gorzkowie pod tytułem „610 lat miasta Gorzkowa”. Jest to próba opracowania historii i współczesności ziemi gorzkowskiej. Dotychczas nie ukazała się publikacja, która w równie szerokim zakresie omawiałaby zagadnienia historyczne, zarówno z perspektywy badań naukowych oraz z perspektywy świadków epoki poprzez prezentację wspomnień miejsc, osób i zdarzeń związanych z Gorzkowem oraz najbliższymi okolicami.

Jest to praca zbiorowa opracowana pod redakcją dra habilitowanego Jacka Chachaja z KUL oraz dra Piotra Cichosza z Urzędu Gminy w Gorzkowie. Zwraca uwagę duża ilość artykułów oraz ich różnorodność. Dr hab. Jacek Chachaj przedstawia naukową monografię historii Gorzkowa od XIV do końca XVIII w. Dr Piotr Cichosz prezentuje genezę założenia i zarys historii cmentarza parafialnego w Gorzkowie wraz z omówieniem zabytkowych nagrobków na tym cmentarzu. Prof. dr hab. nauk medycznych Teresa Wyszyńska oraz mgr Marta Ebert, córki urodzonego w Wielkopolu rotmistrza Henryka Suchodolskiego publikują wspomnienia o swoim ojcu i jego najbliższej rodzinie. Urodzony w Żółkiewce mgr Janusz Cichosz, poseł na Sejm II kadencji opisuje wspomnienia o nauczycielskiej rodzinie Cichoszów z Gorzkowa, niejako dalszą część wspomnień o tej rodzinie kontynuuje mgr inż. Edward Dreszer, prezes Polskiej Izby Druku z Warszawy. Z kolei prof. dr hab. nauk med. Alina Dobrzańska przedstawia sylwetkę swego ojca dra Tadeusza Chomickiego, chirurga ze Lwowa, który w czasie II wojny światowej ukrywał się w Gorzkowie. Wspomnienia związane z Gorzkowem zamieszcza także prof. dr hab. Stanisław Leon Popek i ks. kanonik Janusz Świtaj, który był proboszczem parafii w Gorzkowie w latach 2000 – 2014. Książkę zamyka artykuł dr Piotra Cichosza omawiający współczesne uwarunkowania Gminy Gorzków, zawiera walory przyrodnicze, kulturowe, zabytki, stosunki społeczno-gospodarcze i wymienia najważniejsze inwestycje poczynione w ostatnim czasie. 

Książka jest wydana w twardej estetycznej oprawie, zawiera bardzo dużą ilość zdjęć, niektóre z nich mają wartość szczególną, bo są bardzo stare i dotychczas nigdzie niepublikowane. Pracę niewątpliwie wzbogacają artystyczne rysunki autorstwa prof. Stanisława Leona Popka ukazujące: kościół św. Stanisława BiM, kaplicę grobową Skawińskich i Stadninę Ogierów w Białce.

 

Należy również dodać, że swoim tytułem książka odwołuje się do lokowania Gorzkowa na prawie niemieckim, które nastąpiło w 1406 r. Przywilejem w Wiślicy Władysław Jagiełło nadał Gorzków swojemu podkanclerzowi i spowiednikowi Mikołajowi Trąbie. Możemy stwierdzić, że nastąpiło wówczas włączenie Gorzkowa do zachodniego kręgu cywilizacyjnego, kultury łacińskiej. Prawa miejskie Gorzków otrzymał od króla Jana III Sobieskiego w 1689 r. Tytuł publikacji bezpośrednio odnosi się, więc do faktów historycznych i wydaje się przypominać o dawnej świetności Gorzkowa.

Trzeba mieć nadzieję, że książka znajdzie swoich czytelników, że będzie to początek do dalszych poszukiwań i publikacji, przez co stan wiedzy na temat przeszłości Gorzkowa stale będzie się poszerzał i przyczyniał do promocji Gminy.

Książka jest dostępna w Urzędzie Gminy w Gorzkowie. Możliwy kontakt pod nr tel. 515349838 lub 500458611.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//