Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

ARiMR zaprasza na szkolenie

arimr logo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krasnymstawie

zaprasza na szkolenie

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2019
e-wniosek
27 LUTY 2019 r. GODZ. 9:00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

        Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (82) 576 52 11 do 13

Kto udziela porad?
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).

Dla kogo?

NPP 2019

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku

Czytaj więcej...

Dyżury Leśniczego w Gminie Gorzków

        Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie informuje, że od dnia 01.02.2019r. zostają przywrócone dyżury pracowników zajmujących się gospodarką leśną w poszczególnych gminach:

Gmina Gorzków - piątek w godz. 900 - 1030

Zobacz pismo

Zaproszenie na konferencję

        W imieniu Wojewody Lubelskiego mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 w województwie lubelskim. Konferencja regionalna, wspólorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przyblizyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. Spotkanie będzie stanowiło dla przedstawicieli JST oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych forum dyskusyjne nad zaproponowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształtem polityki regionalnej do 2030r.
W województwie lubleskim konferencja zaplanowana została na dzień 16 stycznia 2019 roku w Białej Podlaskiej. Rejestracja możliwa jest przez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030/

Tomasz Sonntag
Dyrektor Biura Wojewody

zakaz Wojewody używanie materiałów piorotechnicznych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Na  podstawie  art.  14  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej  wiadomości  rozporządzenie  porządkowe  Nr  62  Wojewody  Lubelskiego
z  dnia  20  grudnia  2018  r.  w  sprawie  ograniczenia  używania  wyrobów  pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Dniem  ogłoszenia  niżej  wymienionego  rozporządzenia  porządkowego  jest  dzień 20 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na  podstawie  art.  60  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566)  zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i  bezpieczeństwa  publicznego,  wprowadza  się  zakaz  używania  wyrobów  pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje  od  dnia  24  grudnia  2018  r.  do  dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.
 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§  3.1.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  pokazów  pirotechnicznych organizowanych  przez  podmioty  zawodowo  trudniące  się  tego  typu  działalnością  oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  w  przypadku  używania  przez  uprawnione podmioty,  w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań  ustawowych  lub  statutowych,  petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14  wg  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług,  stanowiącej  załącznik  do  rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, 5, 1039, 1387, 1481 i 2077) oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2361 i 2077).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
      / - /  Przemysław Czarnek

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//