Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja na temat dofinansowania ze środków UE

    Logotypy RPO

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę na realizację projektu Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014-2020. Wartość całkowita projekt wynosi 1 460 139,47 zł, w tym wydatki kwalifikowalne: 1 092 861,21 zł,, a wartość dofinansowania 1 038 218, 14 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi: 928 932, 02 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. Celem jest stworzenie nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców infrastruktury ułatwiającej dostęp do walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Gorzków. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane jak: wybudowanie pomostów: molo z półką dla kajakarzy: dł. 16,00 m.; pomost łączący wyspy - dł. 18,00 m., szer. 2,40 m. ,2 trapy wejściowe szer. 1,20 m., dł. 5,00 m.; altany drewnianej o pow. dachu 40,70 m2 służącej jako miejsce spotkań lokalnej społeczności i turystów na wyspie. Altana będzie wyposażona w 1 latarnię LED z turbiną wiatrową z panelami solarnymi i akumulatorami. Będą elementy małej architektury: ławki 10 szt., kosze na śmieci 5 szt., tablica informacyjna - 1 szt. wraz z nowymi nasadzeniami (pow. ok. 3 ha) z roślinnością przyjazną dla ptaków z siedliskami na wyspie, 3 stanowiska wędkarskie: pomost drewniany dł. 12 m., szer. 2,4 m. W celu poprawy dostępności do zbiornika zostanie wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej z miejscami postojowymi i chodnikiem - pow. 787,2 m2, droga techniczna - 828 m2, 13 latarni LED, wys. 4 m. przy parkingu i molo oraz ciągi piesze z parkingu na wyspę - dł. 714 m, szer. 1,5 m. Dodatkowo wyeksponowany będzie pomnik przyrody - zabytkowy jesion, stojący na skarpie przy zbiorniku i znajdujący się w obrębie oddziaływania projektu zabytkowy kościół - elementy te zostaną wyeksponowane poprzez umieszczenie tablic informacyjno-edukacyjnych, zostanie wyznaczona ścieżka przyrodnicza. W formie usług zostanie zlecony portal tematyczny do promocji gminy obiektu, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz doradztwo prawne. Kluczowe rezultaty projektu będą mierzone wskaźnikami: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach - 1639 os.; liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 1939 os.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//