Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Gorzków informuje, że konserwatorzy z Urzędu Gminy Gorzków w trakcie trwającego sporządzania odczytów wodomierzy przekazują właścicielom nieruchomości nowe umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków lub umowy o zaopatrzeniu w wodę.

Wdrażanie nowych umów jest wynikiem realizacji zaleceń kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie, która była prowadzona w Gminie Gorzków w miesiącach listopad – grudzień 2018 r. oraz konieczności dostosowania definicji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obowiązujących przepisów prawa.  

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. (III SZP 2/16) zdefiniowała przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe, w sposób następujący:

Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;

Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.

Zaktualizowane umowy są powszechnie stosowane w innych samorządach i w żaden sposób nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.

Marek Kasprzak

Wójt Gminy Gorzków

     

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

        W dniu 28 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zostało opublikowane pod pozycją 3359 Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krasnostawskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/Małgorzata Kalinowska

INFORMACJA

herb gminy
30 maja 2019r.


 

W związku z pojawiającymi się sygnałami od firmy odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Gorzków dot. nieprawidłowej segregacji gromadzonych odpadów komunalnych wystawianych przez mieszkańców, informujemy, iż podczas najbliższych zbiórek będą miały miejsce kontrole.
Kontrole mają na celu weryfikację właściwej segregacji odstawianych odpadów (czy w workach czarnych - na odpady pozostałe z segregacji nie ma szkła, papieru i plastiku, czyli tych nieczystości, które należy zbierać selektywnie).

Apelujemy do mieszkańców aby dbali o właściwą segregację odpadów, a tym samym o swoje wydatki, gdyż dalszy wzrost ilości odstawianych odpadów zmieszanych skutkować będzie podwyżką opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Gorzków    

Sprządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i MPZP - zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn. "Sprządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i MPZP". Termin składania ofert do 21 maja, godz. 11:00

Nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

http://azbest.lubelskie.pl/uploads/media/BANER_600x400_3.jpg

 

Informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

DOKUMENTY

Regulamin wraz z załącznikami

Zgłoszenie lokalizacji

Jeśli masz azbest na dachu, pamiętaj o wypełnieniu Oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracyjno-budowlanego. Oświadczenie podpisz po upływie 21 dni od daty złożenia dokumentów (pobierz).

Jeśli masz azbest na ziemi zdjęty po dacie 06.05.2004r. wypełnij Oświadczenie, że prace prowadzone na Twojej nieruchomości zostały wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (pobierz)

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//