Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie w sprawie strat spowodowanych suszą

        W związku z ogłoszonym 8 raportem monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczącym zagrożenia suszą upraw ziemniaka, buraka cukrowego oraz roślin strączkowych na terenie Gminy Gorzków - informujemy, że rolnicy posiadający straty w w/w uprawach oraz innych uprawach rolnych mogą zgłaszać szkody do gminnej komisji ds szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne składanie oświadczeń, w terminie do dnia 14.08.2019r.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 16 lipca 2019r. na wniosek Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.275.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia obejmującego inwestycje pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126 L Częstoborowice-Orchowiec od km 5+750 do km 6+900...  czytaj więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzków w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjn

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załacznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Dokumenty przedstawiające sytuację finansową Zamawiajacego Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 25.07.2019 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego udzielone w dniu 25.07.2019 r.  wraz z załączeniem dodatkowych dokumentów

Dodatkowe dokumenty przedstawiające sytuację Zamawiającego.

Przebudowa trzech pomieszczeń i korytarza w budynku Urzędu Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Projekt, przedmiar. Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Przedmiar dot. robót budowlanych. Poprawiony 19.07.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie suszy

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 12.07.2019 r. komunikatem IUNG, dotyczącym zagrożenia suszą upraw rzepaku oraz rzepiku kategoria gleby I na terenie Gminy Gorzków można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

W związku z tym konieczne jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Wnioski należy składać bezzwłocznie w Urzędzie Gminy Gorzków.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//