Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na wyjazd studyjny

wizyta studyjna

Komunikat

        Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że z dniem 1 sierpnia 2019r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. Wprowadzono:
- nowy Fundusz Promocji Roślin Oleistych,
- zmianę regulacji dotyczących Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

Od 1 sierpnia 2019r. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych bez względu na ich przeznaczenie wprowadzono obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Roślin Oleistych. Wpłata będzie naliczana w wysokości 0,2% wartości netto od roślin oleistych będących przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nowelizacja ustawy wprowadza również zmianę w odniesieniu do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych, do których są obowiązani przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej), jęczmień, żyto, owies oraz gryka, tylko na cele konsumpcyjne. Od 1 sierpnia 2019 r. przedsiębiorcy będą naliczać, pobierać i przekazywać wpłaty na Fundusz Promocji Zbóż i Przetworów Zbożowych od ww. towarów bez względu na ich przeznaczenie.

Jednocześnie KOWR informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie szczegółowego wykazu towarów, od których są naliczane, pobierane, przekazywane i wpłacane wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Z-ca Dyrektora
Marek Wojciechowski

 

Opracowania uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu wyłożone do wglądu w Urzędzie Gminy

        Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Lublinie przedłożyło opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych położonych na terenie gminy Gorzków. Plany zostały wyłożone do publicznego wglądu od dnia 8 sierpnia 2019 roku na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków.

        W terminie 30 dniu od wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w miejscu ich wyłożenia, które będą wyjaśnione w trakcie dyżuru przedstawicieli wykonawcy prac w dniu 6 września 2019 roku.

Ogłoszenie w sprawie strat spowodowanych suszą

        W związku z ogłoszonym 8 raportem monitoringu suszy rolniczej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, dotyczącym zagrożenia suszą upraw ziemniaka, buraka cukrowego oraz roślin strączkowych na terenie Gminy Gorzków - informujemy, że rolnicy posiadający straty w w/w uprawach oraz innych uprawach rolnych mogą zgłaszać szkody do gminnej komisji ds szacowania szkód w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne składanie oświadczeń, w terminie do dnia 14.08.2019r.

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 16 lipca 2019r. na wniosek Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.275.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia obejmującego inwestycje pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126 L Częstoborowice-Orchowiec od km 5+750 do km 6+900...  czytaj więcej

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//