Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zaproszenie na warsztaty - konsultacje społeczne

elektromobilnosc warsztaty

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2019 rok

        Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Gorzków przedstawia Radzie Gminy Gorzków Raport o stanie Gminy za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzków.

Zgodnie z art. 28 aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia".

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gorzków odbędzie się 23 lipca 2020 roku.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Gorzków.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

DOKUMENTY DO POBRANIA
Oświadczenie w związku z zamiarem wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków  Formularz zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną RODO

Aktywna Lubelska Wieś

A3 lubelska wies spad3mm 1

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Gorzków
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gorzków .

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Gorzków,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj więcej...

Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadana pod nazwą: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP ( t.j. Dz. U 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). termin składania ofert : 3 czerwiec 2020 r., godz. 10:00. Dopuszcza się formę pisemną i elektroniczną.

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//