Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krasnymstawie z dnia 20 października 2020 roku dot. zwiększonego ryzyka wystąpienia grypy ptaków.

W związku ze zbliżającym się okresem migracji ptaków dzikich a tym samym zwiększonego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).
Na terytorium Polski:
zakazuje się:
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.
Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
/-/ Małgorzata Kalinowska

Informacja odnośnie realizacji serwisów instalacji kolektorów słonecznych.

Szanowni Państwo,
        W związku z dużą ilością bezzasadnych zgłoszeń dotyczących braku ciepłej wody podgrzewanej przy pomocy dodatkowego źródła ciepła oraz okresem jesienno-zimowym przypominamy o bezwzględnej konieczności przygotowania instalacji podgrzewu ciepłej wody użytkowej polegającej między innymi na odpowietrzeniu układu ładowania zasobnika tj. wężownicy w zasobniku, kotła, pompy ładującej, oczyszczenie filtra siatkowego. Powyższe czynności są bezwzględne z uwagi na fakt, iż pompa obiegowa jest chłodzona wodą i w przypadku pracy „na sucho” może ulec spaleniu. Wymiana spalonej pompy w skutek niewłaściwej eksploatacji instalacji, nie podlega gwarancji. Zgodnie z cennikiem koszt urządzenia wraz z wymianą to 600 zł.
        Informujemy również, iż w okresie jesienno-zimowo-wiosennym sprawność kolektorów słonecznych maleje, ze względu na większe zachmurzenia i krótszy czas nasłonecznienia.
        Jednocześnie mając na uwadze obecną sytuację w kraju i na świecie, gwałtownie rosnącą ilość zakażeń COVID-19 wprowadzanie nowych obostrzeń przez rząd, prosimy o bezwzględne podpisanie oświadczenia użytkownika, zamieszczonego poniżej i dostarczenie go do Urzędu Gminy wraz ze zgłoszeniem usterki.
        Biorąc powyższe pod uwagę bardzo prosimy przy zgłaszaniu usterek o podawanie jak największej ilości informacji w celu wyeliminowania nieuzasadnionych wezwań serwisów których teraz jest bardzo dużo (ok. 40% wszystkich zgłoszeń serwisowych). Wspólnie powinniśmy współdziałać w celu ograniczenia zagrożenia. Ponownie jak w okresie wiosennym mamy obawę, że może zajść sytuacja, że nie będziemy mogli zrealizować w terminie zgłoszeń określonych umową. Przyczyną takiej sytuacji będzie zaistnienie siły wyższej, której nie można było przewidzieć, ani jej zapobiec. Nadal większość instytucji publicznych zawiesiło działanie lub ich działanie jest bardzo ograniczone a kontakty osobiste ograniczone do minimum więc uważamy, że dobrze byłoby ograniczać a nawet wstrzymać bezpośrednie kontakty serwisantów i mieszkańców. Serwisanci jeżdżący z domu do domu powodują dodatkowe zagrożenie epidemiologiczne.
        Podtrzymujemy stanowisko, że należy powstrzymać działania serwisowe do najpilniejszych przypadków.

Wiceprezes Zarządu Solartime
/-/Aleksander Weselak

 

Oświadczenie mieszkańca (kliknij aby pobrać)

KOMUNIKAT w sprawie PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

KOMUNIKAT

GMINA GORZKÓW ZAWIADAMIA, ŻE
WODA Z WODOCIĄGU ORCHOWIEC
dla miejscowości
Orchowiec, Bogusław, Felicjan

NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Informacja na temat dofinansowania ze środków UE

    Logotypy RPO

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. Marek Kasprzak Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę na realizację projektu Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014-2020. Wartość całkowita projekt wynosi 1 460 139,47 zł, w tym wydatki kwalifikowalne: 1 092 861,21 zł,, a wartość dofinansowania 1 038 218, 14 zł., w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi: 928 932, 02 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2021 r. Celem jest stworzenie nowoczesnej i dostosowanej do potrzeb mieszkańców infrastruktury ułatwiającej dostęp do walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Gorzków. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane jak: wybudowanie pomostów: molo z półką dla kajakarzy: dł. 16,00 m.; pomost łączący wyspy - dł. 18,00 m., szer. 2,40 m. ,2 trapy wejściowe szer. 1,20 m., dł. 5,00 m.; altany drewnianej o pow. dachu 40,70 m2 służącej jako miejsce spotkań lokalnej społeczności i turystów na wyspie. Altana będzie wyposażona w 1 latarnię LED z turbiną wiatrową z panelami solarnymi i akumulatorami. Będą elementy małej architektury: ławki 10 szt., kosze na śmieci 5 szt., tablica informacyjna - 1 szt. wraz z nowymi nasadzeniami (pow. ok. 3 ha) z roślinnością przyjazną dla ptaków z siedliskami na wyspie, 3 stanowiska wędkarskie: pomost drewniany dł. 12 m., szer. 2,4 m. W celu poprawy dostępności do zbiornika zostanie wykonany zjazd z drogi wojewódzkiej z miejscami postojowymi i chodnikiem - pow. 787,2 m2, droga techniczna - 828 m2, 13 latarni LED, wys. 4 m. przy parkingu i molo oraz ciągi piesze z parkingu na wyspę - dł. 714 m, szer. 1,5 m. Dodatkowo wyeksponowany będzie pomnik przyrody - zabytkowy jesion, stojący na skarpie przy zbiorniku i znajdujący się w obrębie oddziaływania projektu zabytkowy kościół - elementy te zostaną wyeksponowane poprzez umieszczenie tablic informacyjno-edukacyjnych, zostanie wyznaczona ścieżka przyrodnicza. W formie usług zostanie zlecony portal tematyczny do promocji gminy obiektu, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz doradztwo prawne. Kluczowe rezultaty projektu będą mierzone wskaźnikami: wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach - 1639 os.; liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych wsparciem - 1939 os.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//