Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wyjazdy na misje gospodarcze dla przedsiębiorców.

Szanowni Państwo,


       Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie organizuje szereg wyjazdów na misje gospodarcze dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Wyjazdy organizowane są w ramach Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, Schemat B.

Wizyty odbędą się w pięciu krajach:

* Impreza flagowa "Polska przez Pryzmat Nowych Technologii" w terminie 6-8.11.2013 r. w Turynie (Włochy) dla firm z sektora IT.

* Dni Polskie na międzynarodowej giełdzie rolno-spożywczej w terminie 11-15.11.2013r. w Rungis pod Paryżem (Francja) dla firm z sektora spożywczego.

* Elmia Subcontractor 2013 - Międzynarodowe Targi Poddostawców Przemysłu Elektromaszynowego w terminie 11- 16.11.2013 r. w Jönköping (Szwecja) dla firm z sektora metalowo-maszynowego.

* Seminarium dla przedsiębiorców z sektora drzewnego w drugiej połowie listopada 2013 r. w Londynie (Wielka Brytania).

·* Targi Menope 2013 - Międzynarodowe Targi Produktów Naturalnych i Organicznych w terminie 2-6.12.2013 r. w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) dla firm z sektora spożywczego.


       W wyjazdach mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność, tj. posiadający siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia wniosku) działający w odpowiednim sektorze. Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę. Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej www.lubelskie.pl  w zakładce Urząd Marszałkowski oraz www.invest.lubelskie.pl 

Szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

       Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 01 - 10 października 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km2.

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

 

                                                                                                       Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
                                                                                                                         Jerzy Zarzeczny

KOMUNIKAT MINISTERSTWA GOSPODARKI.

 

Rejestracja działalności gospodarczej CEIDG jest bezpłatna

 

       Ministerstwo Gospodarki zaleca przedsiębiorcom szczególną ostrożność przy podejmowaniu współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do prowadzonych przez siebie rejestrów. Ministerstwo przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne.

 

Do MG napływają liczne informacje o żądaniach zapłaty kierowanych do przedsiębiorców, którzy dokonali wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.

 

Na rynku funkcjonują firmy przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Żądają za to uiszczenia opłaty w wysokości od 72 do 248 zł. Tego typu wpis ma charakter czysto informacyjny lub reklamowy i nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Przekazanie takim firmom danych oraz wniesienie ewentualnych opłat, jest dobrowolną decyzją przedsiębiorcy.

 

Każda osoba zakładająca konto w systemie CEIDG, otrzymuje komunikat o tym, iż wpis do rejestru jest bezpłatny. Ponadto znajduje się on na papierowym formularzu CEIDG-1 oraz w instrukcji jego wypełniania. Otrzymują go także elektronicznie przedsiębiorcy wraz z potwierdzeniem o dokonaniu wpisu w systemie CEIDG. Szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone są na stronie www.ceidg.gov.pl

 

W związku z powyższym Ministerstwo Gospodarki informuje, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//