Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

zakaz Wojewody używanie materiałów piorotechnicznych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
Na  podstawie  art.  14  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  20  lipca  2000  r.  o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523), podaje się do publicznej  wiadomości  rozporządzenie  porządkowe  Nr  62  Wojewody  Lubelskiego
z  dnia  20  grudnia  2018  r.  w  sprawie  ograniczenia  używania  wyrobów  pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
Dniem  ogłoszenia  niżej  wymienionego  rozporządzenia  porządkowego  jest  dzień 20 grudnia 2018 r.
ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 62
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2018 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych
na terenie województwa lubelskiego
Na  podstawie  art.  60  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  23  stycznia  2009  r.  o  wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, 976 i 1566)  zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i  bezpieczeństwa  publicznego,  wprowadza  się  zakaz  używania  wyrobów  pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego.
§  2.1.  Zakaz,  o  którym  mowa  w  §  1,  obowiązuje  od  dnia  24  grudnia  2018  r.  do  dnia 31 stycznia 2019 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.
 2. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.
§  3.1.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  do  pokazów  pirotechnicznych organizowanych  przez  podmioty  zawodowo  trudniące  się  tego  typu  działalnością  oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.
2.  Przepisów  rozporządzenia  nie  stosuje  się  w  przypadku  używania  przez  uprawnione podmioty,  w  celu  wykonywania  przez  nie  zadań  ustawowych  lub  statutowych,  petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem
20.51.14  wg  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług,  stanowiącej  załącznik  do  rozporządzenia Rady  Ministrów  z  dnia  4  września  2015  r.  w  sprawie  Polskiej  Klasyfikacji  Wyrobów  i  Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453).
§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i  na  zasadach  określonych  w  ustawie  z  dnia  24  sierpnia  2001  r.  Kodeks  postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475, 5, 1039, 1387, 1481 i 2077) oraz ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2361 i 2077).
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia, Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.
Wojewoda Lubelski
      / - /  Przemysław Czarnek

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Logo cyfrowe

 

W załączeniu zamieszcza się regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków" który został wprowadzony zarządzeniem Wójta Gminy Gorzów nr 55/2018 z dnia 15 października 2018 r. Projekt realizowany na podstawie umowy nr 14/3/2018 z dnia 28 września 2018 r. z Samorządem Województwa Lubelskiegojest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Dotyczy realizacji projektu grantowego „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”

Załączniki

"Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków"

Zmiana regulaminu z dnia 29.11.2018 r.

Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków

 

Logo cyfrowe

Gmina Gorzków rozpoczyna od 28 września 2018 r. realizację grantu: „Nabywanie kompetencji cyfrowych przez mieszkańców Gminy Gorzków” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 50 osób z terenu gminy Gorzków z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia będą prowadzone w Centrum Spłeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w okresie od połowy listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny popołudniowe, weekendy.

Na jednego uczestnika będzie przypadać 24 godziny szkoleniowe odpowiadające dwóm modułom tematycznym (4 sesje szkoleniowe po 6 godzin każda). Grupy będą obejmować nie więcej niż 10 osób.

Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć dwóch z następujących modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.

Warunki udziału w projekcie są następujące:

- zamieszkanie na terenie gminy Gorzków

- wiek powyżej 25 lat,

- wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering i ciepły posiłek.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu Urzędzie Gminy Gorzków: tel. 84 6838156 wew. 308.oraz na stronie internetowej www.gorzkow.eu

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Terminarz zebrań wiejskich.

 

Antoniówka
22 września godzina 17:00

_________________________________________
Baranica
25 września godzina 18:00
_________________________________________
Borów i Borów Kolonia
28 września godzina 17:00
_________________________________________
Orchowiec, Bogusław, Felicjan
30 września godzina 15:00
_________________________________________
Borsuk
2 października 17:00
_________________________________________
Gorzków Wieś
5 października godzina 17:00
_________________________________________
Wielobycz
6 października godzina 17:00
_________________________________________
Gorzków-Osada, Zamostek, Góry
7 października godzina 14:00
_________________________________________
Olesin
9 października godzina 16:00
_________________________________________
Bobrowe
9 października godzina 17:00
_________________________________________
Piaski Szlacheckie
11 października godzina 17:00
_________________________________________
Chorupnik
12 października 17:00
_________________________________________
Widniówka
13 października godzina 16:00
_________________________________________
Czysta Dębina i Czysta Dębina Kolonia
13 października godzina 18:00
_________________________________________
Wiśniów
14 października godzina 14:00
_________________________________________
Wielkopole
14 października godzina 16:00

Szkolenie w sprawie uboju zwierząt na własny użytek.

weterynariaInformujemy o możliwości zapisów na bezpłatne szkolenie z zakresu przepisów prawa dotyczacych uboju zwierząt na użytek własny, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 539) osoby przeprowadzające ubój powinny obowiązkowo odbyć. Zapisów z podaniem imienia, nazwiska, adresu i nr telefonu mozna dokonać w Urzędzie Gminy w Gorzkowie oraz w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krasnymstawie, ul. Piłsudskiego 60A od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15. W przypadku zebrania się min. 30 osobowej grupy z danej gminy szkolenie będzie mogło zostać przeprowadzone na jej terenie.

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//