Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

UWAGA. Ptasia grypa na terenie gminy Gorzków

Informujemy, że Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wydał w dniu 4 stycznia 2020 r. Rozporządzenie nr 4, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pod pozycjami 104. dotyczące zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie woj. lubelskiego. Ma to związek z wykryciem ogniska ptasiej grypy na terenie miejscowości Olchowiec Kolonia (gm. Żółkiewka) w powiecie krasnostawskim. Rozporządzenie określa strefę zapowietrzoną i zagrożoną. W obszarze zapowietrzonym znalazły się dwie miejscowości z terenu gminy Gorzków: Borów i Czysta Dębina. W obszarze zagrożonym znajdują się wszystkie miejscowości usytuowane na terenie gminy Gorzków. Rozporządzenie określa szczegółowe nakazy i zakazy postępowania na danych obszarach.

Wójt Gminy Gorzków jest zobowiązany oznaczyć obszar zapowietrzony i zagrożony na terenie gminy Gorzków.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 4 stycznia 2020 r.

Komunikat Wójta Gminy Gorzków do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mają obowiązek przygotowania tych obiektów do okresu zimowego.
        Przygotowanie to powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym instalacji gazowych i przewodów kominowych.

        Ponadto do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i w razie konieczności zapewnienie odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku, usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagroźnić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych bezpośrednio przy budynku.

Zastepca Wójta
/-/ dr Piotr Cichosz

Informacja dot. umów na dostarczanie wody i odbiór ścieków

Informuje się, że wśród mieszkańców Gminy Gorzków są rozpowszechnianie przez pracowniczki Urzędu Gminy w Gorzkowie nowe zindywidualizowane  rodzaje umów na dostarczanie wody lub na dostarczanie wody i odbiór ścieków. Umowy zastępują obowiazujące dotychczas kontrakty zawarte jeszcze przed wejściem ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 2001 r. Wprowadzenie nowych umów wynika z konieczności ich dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa oraz uwzględnienia przepisów RODO w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Jest także wynikiem zaleceń kontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

W dniach: 2 - 3 grudnia umowy były roznoszone w Piaskach Szlacheckich, w kolejnych dniach będą to miejscowości takie jak: Chorupnik, Gorzków-Wieś i Gorzków-Osada.

W załaczeniu zamieszcza się wzory aktualnych umów.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta

Załącznik nr 1. Umowa na doprowadzanie wody - wzór

Załącznik nr 2. Umowa na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków - wzór

 

 

Informacja dotycząca spotkania w Urzędzie Wójewódzkim w Lublinie dla organizacji pozarządowych

Informuje się, że w dniu 11 grudnia 2019 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojwódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń, fundacji i kół gospodyń wiejskich, uprawnionych do ubiegania się  o dotację na projekty społeczne w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2020, priorytet 2-4.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00. W jego trakcie przedstawiciele NIW-CRSO omówią założenia regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na rok 2020, przedstawią informacje o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) oraz odpowiedzą na pytania organizacji związane z możliwością otrzymania dofinansowania. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.  

Organizatorem spotkania jest Wojewoda Lubelski.

Rekrutacja do Służby Więziennej

Informacja dotycząca naboru do służby w Służbie Więziennej w jednostkach penitencjarnych okręgu lubelskiego.

Nabór do służby - szczegółowe informacje
Ulotka rekrutacyjna

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//