Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego - już w sierpniu!

        Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r., w pokoju Referatu Podatkowego.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł × ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 30 października 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 Oświadczenie - pomoc publiczna
 Oświadczenie - dzierżawa

Zaproszenie na warsztaty - konsultacje społeczne

elektromobilnosc warsztaty

Informacja na temat dofinansowania

Gmina Gorzków informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 97/2020/D/OZ z dnia 16.07.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100 % kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

WFOSL

 

 

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2019 rok

        Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Gorzków przedstawia Radzie Gminy Gorzków Raport o stanie Gminy za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Gorzków.

Zgodnie z art. 28 aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym "Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia".

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Gorzków odbędzie się 23 lipca 2020 roku.
W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Gorzków.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

DOKUMENTY DO POBRANIA
Oświadczenie w związku z zamiarem wzięcia udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków  Formularz zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną RODO

Aktywna Lubelska Wieś

A3 lubelska wies spad3mm 1

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//