Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

Wójt Gminy Gorzków
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Gorzków .

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Gorzków,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Czytaj więcej...

Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Wójt Gminy Gorzków zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadana pod nazwą: „ Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP ( t.j. Dz. U 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). termin składania ofert : 3 czerwiec 2020 r., godz. 10:00. Dopuszcza się formę pisemną i elektroniczną.

 

Informacja dot. wyborów uzupełniających sołtysa w miejscowości Borów

        W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na sołtysa do dnia 15 maja 2020 roku, jak również w dodatkowym wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 maja 2020 roku - Wójt Gminy Gorzków informuje, że procedura zarządzonych na dzień 24 maja 2020 roku wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Borów zostaje unieważniona.

        Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878) do odwołania obowiązuje zakaz organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, w związku z czym wybory sołtysa w Borowie w tradycyjnej formule zebrania wiejskiego mogą odbyć się dopiero po wprowadzeniu stosownych zmian w w/w Rozporządzeniu.

Piotr Cichosz
/-/ Zastępca Wójta

Budowa sieci światłowodowej na terenie Gminy Gorzków

swiatlowod glowna

        W związku z licznymi pytaniami, jakie pojawiają się w ostatnim czasie, dotyczącymi budowy sieci światłowodowej na terenie naszej gminy przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące niniejszej inwestycji.
        Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) dostęp do sieci światłowodowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.
Wybudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług internetowych u wybranego indywidualnie dostawcy.
        Głównym inwestorem jest INEA S.A, generalnym wykonawcą FIBEE IV i FIBEE I. Wybudowanie sieci wymaga uzyskania zgody od wszystkich współwłaścicieli działek, przez które sieć będzie poprowadzona. W przypadku Gminy Gorzków w 60% kable światłowodowe będą prowadzone napowietrznie (podwieszane na słupach energetycznych) a w 40% prowadzone ziemią na głębokości 80cm. Zawieranie zgód na umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz inne zadania związane z projektowaniem i budową sieci w imieniu FIBEE realizuje generalny podwykonawca - firma Telekom Data Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
        Prosimy Mieszkańców Naszej Gminy o wsparcie i pomoc w realizacji projektu, który pozwoli wyeliminować różnice w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek Internet jest istotną częścią współczesnego życia. Oznacza to, że gminy i ich mieszkańcy potrzebują nowoczesnej infrastruktury światłowodowej, aby uczestniczyć w dzisiejszej gospodarce cyfrowej, uzyskać dostęp do zasobów edukacyjnych czy komunikować się ze światem ultraszybko i niezawodnie.

swiatlowod ulotka 1
swiatlowod ulotka 2

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

        Informuję, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
- szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 20 – 30 dawek na 1km2
- zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
- dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo-plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
- nie wolno dotykać szczepionki!
- jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
- ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
- każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
- przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.
Termin akcji może ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub w związku z pandemią COVID-19, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Paweł Piotrowski

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//