Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład, której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ustalenie w sprawie dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia

ZARZĄDZENIE NR 75
Wójta Gminy Gorzków
z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Gminy Gorzków
za święto przypadające w sobotę tj. 26 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 16 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

           Ustala się dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające
w sobotę 26 grudnia 2020 r.

§ 2.

            Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu i poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Zawiadomienie o wszczęciu postęowania

ROŚ.6220.04.2020                                                                         Gorzków, dnia 09.12.2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. .Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) w dniu 09.12.2020 r. na wniosek Pana Pawła Sikory PWS PROJEKT Konopnica 251e, 21-030 Motycz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3111OL Chorupnik – Rudnik – Mościska od km ok. 0+012,50 do km ok. 5+ 845,00, dł. ok. 5,832”

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym Urząd Gminy Gorzków ul. Główna 9, 22 -315 Gorzków Wydział Ochrony Środowiska, tel. (084) 683 81 56 w godz. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 64 w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020, poz. 283, 284, 322, 471, 1378) oraz § 3 ust.1, pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- regionalnego dyrektora ochrony środowiska

- państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego

- państwowego gospodarstwa wodnego - wody polskie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Informacja na temat sczytywania danych z licznika za wodę.

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa COVID – 19, a dalej w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i mieszkańców, Gmina Gorzków zwraca się z prośbą o

samodzielne dokonanie odczytu i przekazanie danych telefonicznie lub e-mailowo, w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r.

W przypadku braku kontaktu lub braku przekazania danych, opłata będzie naliczana na podstawie prognozy wynikającej ze średniego zużycia wody w minionych okresach rozliczeniowych.

Informacje należy przekazywać na podane poniżej numery telefonów lub skrzynkę e-mail:
Tel. 84 68 38 156 wew. 303
Tel. 516 028 609
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Opłaty należy realizować przelewem na rachunek bankowy Gminy Gorzków:

51 8200 0008 2001 0011 5544 0001

Zakończenie PSR 2020

PSR ZAKOCZENIE

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//