Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Obwieszczenie Starosty Krasnostawskiego

        Na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)

Starosta Krasnostawski podaje do publicznej wiadomości,

że dnia 16 lipca 2019r. na wniosek Dyrektora zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw została wydana decyzja nr AB.6740.275.2019 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia obejmującego inwestycje pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126 L Częstoborowice-Orchowiec od km 5+750 do km 6+900...  czytaj więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 650 000,00 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy PLN), przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzków w 2019 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjn

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załacznik nr 1. Formularz oferty

Załącznik nr 2. Dokumenty przedstawiające sytuację finansową Zamawiajacego Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Zmiana w zapytaniu ofertowym z dnia 25.07.2019 r.

Odpowiedzi do zapytania ofertowego udzielone w dniu 25.07.2019 r.  wraz z załączeniem dodatkowych dokumentów

Dodatkowe dokumenty przedstawiające sytuację Zamawiającego.

Przebudowa trzech pomieszczeń i korytarza w budynku Urzędu Gminy Gorzków

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.07.2019 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Wzór umowy,

Załącznik nr 3 – Wykaz osób,

Załącznik nr 4 – Projekt, przedmiar. Uwaga! Pobraną dokumentację projektową-  należy rozpakować w ogólnodostępnym, bezpłatnym  programie WinRAR lub równoważnym. W przypadku problemów z pobraniem dokumentacji, należy najechać kursorem myszki na Załącznik nr 5, kliknąć prawym przyciskiem i wybrać "zapisz element docelowy jako", dokumentacja zostanie pobrana i zapisana na wskazanym dysku docelowym.

Przedmiar dot. robót budowlanych. Poprawiony 19.07.2019 r.

Ogłoszenie w sprawie suszy

        Wójt Gminy Gorzków informuje, że w związku z ogłoszonym w dniu 12.07.2019 r. komunikatem IUNG, dotyczącym zagrożenia suszą upraw rzepaku oraz rzepiku kategoria gleby I na terenie Gminy Gorzków można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

W związku z tym konieczne jest, by wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedłożył wniosek o przyznanie płatności na rok 2019.

Wnioski należy składać bezzwłocznie w Urzędzie Gminy Gorzków.

Ogłoszenie w sprawie OZE

Logotyp RPO 2014 2020

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Gmina Gorzków zaprasza wszystkich zainteresowanych montażem  kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych lub pieca na biomasę do składania ankiet wraz z deklaracją udziału w projekcie. Gmina zamierza złożyć we wrześniu wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców.

Wnioskować będziemy o dofinansowanie montażu:

  • kolektorów słonecznych (wytwarzanie energii cieplnej – ciepła woda)
  • paneli fotowoltaicznych  (wytwarzanie energii elektrycznej)
  • kotłów na biomasę (pellet) 

Przewidywana wysokość dofinansowania: maks. do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wszyscy mieszkańcy, którzy chcieliby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie, muszą złożyć wypełnioną w całości i podpisaną ankietę. Ankietę należy złożyć osobiście na formularzu udostępnionym przez Urząd Gminy. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy w terminie do 31 lipca 2019 r.

Ankieta z dnia 12.07.2019 r.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//