Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Mobilny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich

plakat MPI   Gorzków 14.02.2020

Ogłoszenie dot. instalacji fotowoltaicznych

Ulotka   Rafa 1

Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Gorzków zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Osoby zainteresowane realizacją inwestycji zostaną poinformowane o warunkach technicznych i organizacyjnych. Oczyszczalnie są planowane do budowy w 2020 r.

Piotr Cichosz

Zastępca Wójta 

Informacja dotycząca III naboru zgłoszeń lokalizacji materiałów zawierających azbest.

Szanowni Państwo

        Uprzejmie informujemy, że listy osób zakwalifikowanych w ramach III naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest obecnie znajdują się na etapie oczekiwania na wybór kolejnych wykonawców. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego po unieważnieniu przetargu obecnie ponawia procedurę przetargową, której celem jest wyłanianie nowych firm.
Po podpisaniu umów z nowymi wykonawcami, listy osób zakwalifikowanych zostaną przekazane do realizacji.

Jednocześnie informujemy, że niezwłocznie po przeprowadzonym postępowaniu i wyłonieniu nowych wykonawców do Urzędów Gmin zostanie przesłana informacja o terminie rozpoczęcia IV naboru zgłoszeń.

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

        Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy wynika z dyspozycji art. 11, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, z którego wynika, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 przygotowana została przez inspektora ds. księgowości oświatowej, m.in. na podstawie danych przekazywanych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO), na podstawie arkuszy organizacyjnych, danych przygotowywanych przez dyrektora szkoły oraz na podstawie licznych opracowań własnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych z egzaminu gimnazjalnego i wyników ósmoklasisty oraz wyników przeprowadzonych ewaluacji i kontroli zewnętrznych.
Podobnie jak w latach ubiegłych treść „Informacji…” zawiera dane, będące podstawą wielu szczegółowych raportów, analiz i sprawozdań, ale jej bezpośrednim zadaniem jest pełna i dokładana informacja o tym, w jaki sposób Gmina Gorzków realizowała swoje zadania oświatowe w roku szkolnym, którego „Informacja…” dotyczy...

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//