Komunikat Nr 1/2020
z dnia  02 listopada 2020r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu grzewczego w okresie jesienno-zimowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie przypomina, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy – Prawo budowlane).

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego i nasileniem się zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zaleca się sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art.62 ust. 1 pkt 1 lit.c ustawy – Prawo budowlane).

Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych,
w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Jednocześnie informuję, że rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z dnia 9 września 1999r. Nr 74 poz. 836) określa warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi. Przepisy regulują ogólne zasady użytkowania budynku, lokali, sposobu zarządzania oraz konserwacji elementów budynku, urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku. Stosownie do dyspozycji w/w rozporządzenia instalacje i urządzenia wentylacyjne powinny w okresie ich użytkowania zapewnić możliwość skutecznej wymiany powietrza w pomieszczeniach zgodnie z warunkami założonymi w projekcie, jak również w okresie ich użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym sprawność i niezawodność funkcjonowania.

Dlatego też w okresie użytkowania instalacji i urządzeń wentylacyjnych, należy zapewniać:

  1. pełną drożność i szczelność przewodów i urządzeń,
  2. utrzymanie pełnego wymaganego przekroju kratek wentylacyjnych,
  3. realizację wymaganych robót konserwacyjnych i remontowych,
  4. realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy kontroli i nadzoru,
  5. w razie uzasadnionej potrzeby – kontrole stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacyjnych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem), wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkowników obiektów budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krasnymstawie
mgr inż. Anna Wojtaszek