WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 9 grudnia 2020 roku

Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) w dniu 09.12.2020 r. na wniosek Pana Pawła Sikory PWS PROJEKT Konopnica 251e, 21-030 Motycz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Rozbudowie drogi powiatowej Nr 3111OL Chorupnik – Rudnik – Mościska od km ok. 0+012,50 do km ok. 5+ 845,00, dł. ok. 5,832 km”

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym Urząd Gminy Gorzków ul. Główna 9, 22 -315 Gorzków Wydział Ochrony Środowiska, tel. (084) 683 81 56 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 64 w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020, poz. 283, 284, 322, 471, 1378) oraz § 3 ust.1, pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • regionalnego dyrektora ochrony środowiska
  • państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
  • państwowego gospodarstwa wodnego - wody polskie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zastępca Wójta
/-/ Piotr Cichosz