Logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

W związku z zaakceptowaniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaktualizowanej listy rekomendowanych wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego, Gmina Gorzków informuje, że otrzymała środki na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 w wysokości:

Kwota dofinansowania:    181 764,00 zł.
Całkowita wartość:            181 764,00 zł.

Program trwa od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie informuje, że można zgłaszać osoby, które wymagają zapewnienia takiego wsparcia w ramach Programu.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Kartę zgłoszenia do Programu można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków.

W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie ustalona lista rezerwowa.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać pod numerem telefonu 846838506 lub 846838156 wew.327

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 |pdf 301,34kb|