Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacje na temat realizacji projektu

RPOWL 2014 2020

Gmina Gorzków ogłosiła w 2017 r. dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w dniu 22 listopada, 2017 r. Wykonawcą zadania jest Solartime Sp. z o.o. z Rzeszowa. Oferta została złożona na polskich kolektorach Hewalex – KS 2600 TP ACR i KS 2200 TPACR. Wartość całkowita kontraktu wynosi 1 828 534, 29 zł. brutto. Planuje się wykonać 178 instalacji solarnych w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach: pierwsza część - montaż 116 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych solarne usytuowanych na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego nie później niż do dnia 30 maja .2018 r., druga część - montaż 62 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych usytuowanych na gruncie lub budynku gospodarczym nie później niż do dnia 1 sierpnia 2018 r. Uczestnicy projektu będą współfinansować zadanie i koszt ich udziału jest uzależniony od wielkości zestawu, usytuowania kolektorów oraz wpięcia górnej wężownicy podgrzewacza wody do pieca c.o. i/lub grzałki. Podatek VAT oraz koszt wpięcia wężownicy do pieca lub grzałki są kosztami niekwalifikowanymi. Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacja UE powinna być opodatkowana VAT, ponieważ ma wpływ na koszt wykonania usługi. Średni koszt udziału mieszkańca w projekcie kształtuje się na poziomie 3-4 tys. zł. Mieszkańcy byli informowani o tych okolicznościach podczas organizowanych spotkań w lipcu 2017 r., wkrótce zostaną zaproszeni do podpisania aneksów do umów użyczenia zawartych z gminą. Przyjmuje się, że projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do 1 sierpnia, 2018 r., bo zgodnie z deklaracjami wykonawcy, uda mu się ukończyć to zdanie wcześniej, najpewniej wiosną 2018 r. Wiele zależy od warunków pogodowych i sytuacji na rynku zamówień publicznych, gdyż obecnie wiele samorządów w Polsce realizuje podobne projekty, a krąg wykonawców jest mocno ograniczony. Obok instalacji urządzeń zostanie wykonany portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne, która będzie służyć m. in. do celów statystycznych polegających na zliczaniu energii.

Umowa na kolektory słoneczne podpisana

 

RPOWL 2014 202023 stycznia 2017 r. Pan Marek Kasprzak – Wójt Gminy Gorzków podpisał umowę na realizacje zdania „Energia odnawialna w Gminie Gorzków”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z działania 4.1

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014 – 2020. Wartość całkowita wynosi 1 976 413, 59 zł., a wartość dofinansowania 1 379 355, 80 zł.

Celem zadania jest instalacja kolektorów słonecznych w 178 mieszkaniach na terenie gminy Gorzków w celu wyposażenia ich w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego. Rezultatem projektu będzie wzrost bezpieczeństwa energetycznego, efekt ekologiczny w postaci ograniczenia zużycia surowców kopalnych, których spalanie powoduje efekt zanieczyszczeń oraz niższe koszty ogrzewania wody, poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych, rozwojowych regionu.

Zakres projektu obejmuje: montaż instalacji solarnych w budynkach mieszkalnych (w skład wchodzą: kolektory słoneczne, zestaw montażowy i przyłączeniowy, pojemnościowy podgrzewacz CWU, grupa pompowa, naczynie przeponowe, orurowanie, płyn solarny); portal internetowy (serwis do transakcji on-line zapewniający szybkie kontakty z użytkownikami instalacji); aplikację na urządzenia mobilne w celu edukacji energetycznej i ekologicznej mieszkańców, zliczania wyprodukowanej energii online w celach statystycznych oraz promocji OZE.

 

 

Energia odnawialna w Gminie Gorzków

Logotyp RPO 2014 2020

 

 

14 czerwca 2015 r. Gmina Gorzków złożyła projekt do działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

W okresie od 22 marca do 5 maja 2016 r. były prowadzone audyty energetyczne w gospodarstwach, których właściciele podpisali umowy i wnieśli wkład finansowy do projektu na rzecz opracowania dokumentacji i studium wykonalności. Złożony wniosek obejmuje 178 instalacji solarnych, w tym: 108 instalacji 2 kolektorowych i zasobnik cwu 250 l., 60 instalacji 3 kolektorowych i zasobnik cwu 300 l. oraz 10 instalacji 4 kolektorowych i zasobnik cwu 400 l. Dobór wielkości instalacji był uwarunkowany faktyczną liczbą mieszkańców w poszczególnych gospodarstwach domowych.

Wartość całkowita złożonego projektu wynosi 1 976 413, 59 PLN, w tym koszty kwalifikowalne 1 622 771, 54 PLN. Gmina ubiega się o dofinansowanie projektu kwotą w wysokości 1 379 355, 81 PLN. Koszty niekwalifikowalne w projekcie stanowi podatek VAT oraz wpięcie górnej wężownicy zasobnika cwu do kotła co i montaż grzałki.

W przypadku otrzymania dofinansowania do inwestycji, realizacja projektu rozpoczęłaby się najwcześniej w 2017 r., a sam montaż kolektorów słonecznych nastąpi w 2018 r.

Przewiduje się, że wkład finansowy wnoszony przez uczestników projektu znajdzie się na poziomie 2 000, 00 PLN. Jego ostateczna wysokość będzie jednak uzależniona od wyniku postępowania przetargowego. Trzeba mieć na uwadze, że zakończenie procesu oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WL 2014 – 2020 przewidziane jest na drugą połowę 2017 r.

 

 

Nabór wniosków na kolektory słoneczne

Logotyp RPO 2014 2020

 

Energia odnawialna w Gminie Gorzków

           

Zbliża się nabór wniosków dla działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Celem Działania jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej oraz Strategii Europa 2020. Działanie ukierunkowane jest na stworzenie konkurencyjnego rynku energii odnawialnej, który stać się ma jednym z elementów zrównoważonego rozwoju regionu oraz zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki.

Aktualnie trwa weryfikacja zgłoszeń na rzecz instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania wody. Użytkownicy są zapraszani do podpisywania umów użyczenia z Gminą Gorzków. Treść umowy zawiera zasady użyczenia oraz finansowania projektu. Kwoty podawane w umowie mają charakter orientacyjny. Ich weryfikacja nastąpi poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz ewentualne wyniki przetargów. Audyty energetyczne i przygotowanie wniosku o dofinansowanie będą prowadzone w marcu i kwietniu 2016 r.

Osoby, które podpisały umowy użyczenia mogą spodziewać się wizyty projektanta w celu opracowania dokumentacji projektowej. Będzie dobierana wielkość instalacji, miejsce lokalizacji kolektorów i zasobnika cwu. W związku ze zdarzającymi się sytuacjami podszywania się pod audytorów, każdy z projektantów, który będzie chodził po domach będzie posiadał imienne upoważnienie wystawione przez Wójta Gminy, w żadnym też wypadku nie będzie upoważniony do pobierania opłat od mieszkańców.

Realizacja inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania i może nastąpić najwcześniej w 2017 r.

           

 

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//