Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

 

Wyprawka Szkolna

 

 

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach kolejnej edycji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/ 14 będą uczęszczać do:

• klas I-III i V szkoły podstawowej,

• klas I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

• klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego,

• klas V ogólnokształcącego szkoły muzycznej II stopnia;

• klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego,

• klas II lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dla uczniów:

• słabowidzących,

• niesłyszących,

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.


Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach:

 

dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej - gdy dochód nie przekracza kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych),

 

dla uczniów pozostałych klas objętych programem - dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

 

W przypadku uczniów niepełnosprawnych, o których mowa powyżej i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można ubiegać się o dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu na jednego członka rodziny.

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:

• kl. I - III - do kwoty 225 zł

• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł

• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł

• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.

• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Gorzków do 06.09.2013 r.

 

 

Pomoc finansowa na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Zwracam się zatem do dyrektorów szkół oraz przedstawicieli właściwych jednostek samorządu terytorialnego o wnikliwe rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, poinformowanie zainteresowanych o możliwości skorzystania z programu oraz udzielenie im wszelkiej pomocy niezbędnej do uzyskania dofinansowania.

 

Załączniki:

Wniosek wyprawka szkolna .

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//