Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie poszukuje 1 osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Charakter umowy: umowa-zlecenie

Okresu umowy: od lutego do grudnia 2016

I Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel.84 6838506

II Ogólny zakres wykonywanych czynności:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

2. Współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 

III Wymagania niezbędne:

a) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: psychologa oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

   1. szpitalu psychiatrycznym,

   2. jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

   3. placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

   4. ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,

   5. zakładzie rehabilitacji,

   6. innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

   7. w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach.

b) posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

   1. prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

IV Wymagania dodatkowe:

a) nieposzlakowana opinia,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c)niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) umiejętność skutecznego komunikowania się,

e) umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta,

f) spostrzegawczość, podzielność uwagi,

g) odporność na trudne sytuacje i stres,

h) dobry stan zdrowia,

i) prawo jazdy kat. B,

j)mile widziane doświadczenie w pracy z dzieckiem autystycznym.

V Wymagane dokumenty:

a) formularz ofertowy za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych w dzień powszedni od poniedziałku do piątku,

b) Curriculum Vitae (CV)

c) List motywacyjny

d) kopie dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie,

e) kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

f) ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,

g)oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie GOPS w Gorzków ul. Główna 9,22-315 Gorzków lub pocztą (na adres j.w.) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych" w terminie do dnia 15.02.2016 r. do godz. 13.00 (decyduje data wpływu dokumentów do GOPS w Gorzkowie).

Wzór formularza ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Aplikacje niekompletne, niespełniające wymagań oraz te, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Kierownik GOPS będzie się kierował następującymi kryteriami :

- cena brutto za 1 godzinę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 100%

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS Gorzków

 

        03.02.2016r.

Kierownik GOPS Gorzków

 

Załączniki:
wzór formularza ofertowego

Artykuły - Pomoc Społeczna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//