Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425

  • Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.
  • Marek Kasprzak
  • /-/Wójt Gminy Grzków
  • Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.08.2016 r.
  • Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
  • Załacznik nr 2, Wzór umowy
  • Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//