Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Regulamin rekrutacji.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,Do sukcesu przez sport”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału kobiet w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr , podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Do sukcesu przez sport” realizowany przez Gminę Gorzków.

b. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

c. „BO” – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

d. „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia.

4. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez umacnianie działalności sportowej klubu „Zryw Gorzków” w 2010 r.

5. Projekt zakłada wsparcie 10 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 15 – 30 lat, uczących bądź kształcących się, zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatu krasnostawskiego.

 

 

§ 2

Formy wsparcia udzielanego uczestnikom:

1. „BO” projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które obejmuje uczestnictwo mężczyzn w: 32 h (wszędzie 1h=45 min) treningów na hali sportowej ( 32 h) treningów na boisku o sztucznej nawierzchni, uczestnictwo kobiet w : 32 h zajęć na pływalni , 32 h ćwiczeń aerobiku. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w: warsztatach z psychologiem (8 h) oraz wyjeździe integracyjnym na mecz piłkarski Górnika Łęczna.

2. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zestawy promocyjne składające się z z torby sportowej, koszulki treningowej i dresów. Dodatkowo zostaną wyposażeni w buty sportowe, 10 piłek, 10 kostiumów na pływalnię, 10 czepków, 10 okularów na basen.

3. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci badaniami medycznymi z zakresu medycyny sportowej w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

2. Udział we wszystkich treningach, zajęciach, warsztatach psychologicznych, wyjazd na mecz piłkarski i badaniach medycznych jest bezpłatny.

3. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w treningach, zajęciach, warsztatach, wyjeździe integracyjnym oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

4.Treningi piłkarskie, zajęcia na pływali, aerobik, warsztaty psychologiczne zostaną przeprowadzone przez instruktorów i trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

5. W ramach realizacji:

treningów piłkarskich – uczestnicy będą mieli zapewnione: odpowiednie boisko oraz zwrot kosztów dojazdu

zajęć na pływalni - uczestniczki będą mieć zapewnione bilety na pływalnię oraz zwrot kosztów dojazdu

aerobiku – uczestniczki będą mieć zapewnione bilety oraz zwrot kosztów dojazdu.

warsztatów- uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie

wyjazdu na mecz piłkarski – uczestnicy będą mieć zagwarantowany bezpłatny, zorganizowany dojazd, bilety, wyżywienie.

Dowodem uczestnictwa w wybranych formach wsparcia jest osobiste podpisanie się na listach obecności

§ 3

Przerwanie uczestnictwa

1. Wobec osoby, która nie będzie uczestniczyła w wybranych formach wsparcia, będą wyciągane konsekwencje zgodnie zobowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.

2. Z uczestnictwa w projekcie można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, w wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.) składając osobiście pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

4. W miejsce osoby, która zgodnie z pkt. 2 zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

§ 4

Uczestnicy projektu

1. Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

a. Kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenach wiejskich, miejsko- wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców na obszarze powiatu krasnostawskiego.

b. Kobiety i mężczyźni w wieku 15 – 30 lat uczący bądź kształcący się.

§ 5

Zasady rekrutacji

Wypełnienie i złożenie przez kandydata/kandydatkę formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie kantata/kandydatki o miejscu zamieszkania, statusie osoby uczącej się lub kształcącej, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, Zgoda rodzica)

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami do biura projektu: Gmina Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków Osada, do dnia 30.06.2010 r., w godz.: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30.

2. Złożone Formularze są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez koordynatora projektu wg daty wpływu.

3. Wzór: Formularz zgłoszeniowy w projekcie stanowi zał. nr 1, wzór Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. Nr 2; wzór Oświadczenie uczestnika projektu wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. Nr 3, wzór Oświadczenie o o miejscu zamieszkania zał. nr 4, wzór Oświadczenie o statusie osoby uczącej się lub kształcącej, zał. Nr 5, Zgoda rodzica zał. nr 5.

4. Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania w biurze projektu: Gmina Gorzków, ul Główna 9, 22-315 Gorzków Osada.

5. Odrzucane będą osoby, które:

a. złożą deklarację uczestnictwa na innym niż określony w zał. 1 wzorze,

b. złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki do deklaracji uczestnictwa,

c. nieczytelnie wypełnią deklarację uczestnictwa.

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie będzie obowiązywać preferencja dla osób zamieszkujących na terenach wiejskich. Wobec pozostałych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z niniejszymi zasadami.

7. Jedna osoba bierze udział w formach wsparcia, organizowanych w ramach projektu.

8. Podczas naboru, zachowana zostanie zasada równych szans dostępu, w tym równość płci.

9. Decyzja o przyjęciu zostanie dokonana w oparciu o powyższe kryteria do 15 VII 2010r

10. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie.

11. Listy osób zakwalifikowanych wraz z listą osób rezerwowych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej: Gminy Gorzków oraz stronie internetowej www.gorzkow.eu

§ 6

Inne obowiązki uczestników projektu

1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wypełnienia formularza będącego podstawą do stworzenia bazy Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) stanowiącego wymóg realizacji form wsparcia z EFS. Jednocześnie uczestnicy składają oświadczenie o prawdziwości podawanych informacji.

2. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu: wypełnienie ankiet (imiennych i anonimowych) przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.

§ 7

Harmonogram działań

1. Realizacja projektu: 01 VI 2010 r. – 31 XII 2010r.

2. Rekrutacja będzie się odbywać w poniższych terminach:

Promocja na potrzeby rekrutacji: czerwiec 2010 r.

Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa: 01.06.2010 – 30.06.2010 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu: do 15.07.2010 r.

2. Organizacja form wsparcia w projekcie: 15.07.2010 do 31.12. .2010 r.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – Gmina Gorzków, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Koordynator projektu

Piotr Cichosz

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 18-12-2010 r. (sobota), o godz. 11-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie rozpoczną się warsztaty z psychologiem w ramach projektu "Do sukcesu przez sport". Uczestników projektu zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu. Przewidziana przerwa na kawę i ciastka, przerwa na obiad oraz materiały dydaktyczne. Obecność obowiązkowa!

Zajęcia z gry w piłkę nożną.

Projekt "Do sukcesu przez sport", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada realizację 64 h. zajęć z zakresu gry w piłkę nożną. 32 na boisku o sztucznej nawierzchni i 32 na hali piłkarskiej. Zajęcia na boisku o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół nr 5 w Krasnymstawie są realizowane od września do października 2010 r. W treningach biorą udział piłkarze Zrywu Gorzków.

Rozdanie zestawów promocyjnych.

W dniu 10 września 2010 roku w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie odbyło się spotkanie uczestników projektu "Do sukcesu przez sport" z Januszem Cichoszem- wójtem Gminy Gorzków. Obecni byli także Piotr Cichosz - koordynator projektu oraz Leszek Dwoucha - trener piłkarzy "Zrywu" Gorzków. Wszyskim beneficjentom wręczono zestawy promocyjne: dresy, koszulki oraz torby sportowe. Piłkarze otrzymali także buty piłkarskie (korki) oraz piłki do grania, uczestniczki projektu zostały z koliei wyposażone w buty sportowe, okulary, kostiumy oraz czepki na basen. Od początku września trwają zajęcia z zakresu piłki nożnej, pływania oraz uprawiania aerobiku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista osób zakwalifikowanych

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie

"Do sukcesu przez sport".

 

Michał Andrzejczak

Kamil Koziel

Grzegorz Stanisław Magdziarz

Patryk Frączek

Marcin Jan Rozesłaniec

Mateusz Golec

Bartłomiej Dworucha

Paweł Szymczuk

Krzysztof Niezgoda

Damian Stępniak

Mariusz Kuźmicki

Dawid Zbigniew Rybczyński

Kamil Arkadiusz Makuch

Tomasz Gieleta

Monika Gieleta

Katarzyna Cichosz

Monika Anna Kłosowska

Beata Żelazek

Magda Żelazek

Weronika Charkot

Angelika Mantaj

Izabela Szczepanik

Dagmara Karauda

Kamil Sobiesiak

Damian Rozwałka

Kamil Szaron

Paweł Mieczysław Kulawiak

Sylwester Fijoł

Tomasz Szymaszek

Dominika Paulina Góreczna - lista rezerwowa

Małgorzata Stasieczek – lista rezerwowa

Monika Sylwia Fidecka – lista rezerwowa

Jolanta Tokarczyk – lista rezerwowa

Izabela Maria Dębczuk – nie spełnia kryteriów formalnych

Damian Bojarski – nie spełnia kryteriów formalnych

Więcej artykułów…

  1. do sukcesu przez sport - rekrutacja

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//