Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Regulamin rekrutacji.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

,,Do sukcesu przez sport”

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i udziału kobiet w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na podstawie umowy o dofinansowanie nr , podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pt. „Do sukcesu przez sport” realizowany przez Gminę Gorzków.

b. „Regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

c. „BO” – należy przez to rozumieć uczestnika projektu.

d. „Uczestniku projektu” - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia.

4. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez umacnianie działalności sportowej klubu „Zryw Gorzków” w 2010 r.

5. Projekt zakłada wsparcie 10 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 15 – 30 lat, uczących bądź kształcących się, zamieszkujących obszary wiejskie, miejsko wiejskie i miasta do 25 tys. mieszkańców na terenie powiatu krasnostawskiego.

 

 

§ 2

Formy wsparcia udzielanego uczestnikom:

1. „BO” projektu będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia, które obejmuje uczestnictwo mężczyzn w: 32 h (wszędzie 1h=45 min) treningów na hali sportowej ( 32 h) treningów na boisku o sztucznej nawierzchni, uczestnictwo kobiet w : 32 h zajęć na pływalni , 32 h ćwiczeń aerobiku. Wszyscy uczestnicy projektu wezmą ponadto udział w: warsztatach z psychologiem (8 h) oraz wyjeździe integracyjnym na mecz piłkarski Górnika Łęczna.

2. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zestawy promocyjne składające się z z torby sportowej, koszulki treningowej i dresów. Dodatkowo zostaną wyposażeni w buty sportowe, 10 piłek, 10 kostiumów na pływalnię, 10 czepków, 10 okularów na basen.

3. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci badaniami medycznymi z zakresu medycyny sportowej w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportowej.

2. Udział we wszystkich treningach, zajęciach, warsztatach psychologicznych, wyjazd na mecz piłkarski i badaniach medycznych jest bezpłatny.

3. Osoba składająca deklarację uczestnictwa, zobowiązuje się do udziału w treningach, zajęciach, warsztatach, wyjeździe integracyjnym oraz do nie przerwania uczestnictwa w projekcie bez uzasadnionych powodów.

4.Treningi piłkarskie, zajęcia na pływali, aerobik, warsztaty psychologiczne zostaną przeprowadzone przez instruktorów i trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami i umiejętnościami.

5. W ramach realizacji:

treningów piłkarskich – uczestnicy będą mieli zapewnione: odpowiednie boisko oraz zwrot kosztów dojazdu

zajęć na pływalni - uczestniczki będą mieć zapewnione bilety na pływalnię oraz zwrot kosztów dojazdu

aerobiku – uczestniczki będą mieć zapewnione bilety oraz zwrot kosztów dojazdu.

warsztatów- uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie

wyjazdu na mecz piłkarski – uczestnicy będą mieć zagwarantowany bezpłatny, zorganizowany dojazd, bilety, wyżywienie.

Dowodem uczestnictwa w wybranych formach wsparcia jest osobiste podpisanie się na listach obecności

§ 3

Przerwanie uczestnictwa

1. Wobec osoby, która nie będzie uczestniczyła w wybranych formach wsparcia, będą wyciągane konsekwencje zgodnie zobowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.

2. Z uczestnictwa w projekcie można zrezygnować bez żadnych konsekwencji, w wyjątkowych sytuacjach (np. długotrwała choroba, zmiana miejsca zamieszkania itp.) składając osobiście pisemną deklarację rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.

4. W miejsce osoby, która zgodnie z pkt. 2 zrezygnuje z uczestnictwa w projekcie, zakwalifikowana zostanie osoba z listy rezerwowej.

§ 4

Uczestnicy projektu

1. Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące kryteria:

a. Kobiety i mężczyźni zamieszkujący na terenach wiejskich, miejsko- wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców na obszarze powiatu krasnostawskiego.

b. Kobiety i mężczyźni w wieku 15 – 30 lat uczący bądź kształcący się.

§ 5

Zasady rekrutacji

Wypełnienie i złożenie przez kandydata/kandydatkę formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami (Oświadczenie kantata/kandydatki o miejscu zamieszkania, statusie osoby uczącej się lub kształcącej, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych, Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego, Zgoda rodzica)

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o zakwalifikowaniu

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest czytelne wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej wraz z załącznikami do biura projektu: Gmina Gorzków, ul Główna 9, 22 – 315 Gorzków Osada, do dnia 30.06.2010 r., w godz.: poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30.

2. Złożone Formularze są zapisywane w rejestrze prowadzonym przez koordynatora projektu wg daty wpływu.

3. Wzór: Formularz zgłoszeniowy w projekcie stanowi zał. nr 1, wzór Deklaracja uczestnictwa w projekcie zał. Nr 2; wzór Oświadczenie uczestnika projektu wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zał. Nr 3, wzór Oświadczenie o o miejscu zamieszkania zał. nr 4, wzór Oświadczenie o statusie osoby uczącej się lub kształcącej, zał. Nr 5, Zgoda rodzica zał. nr 5.

4. Wzór Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami do pobrania w biurze projektu: Gmina Gorzków, ul Główna 9, 22-315 Gorzków Osada.

5. Odrzucane będą osoby, które:

a. złożą deklarację uczestnictwa na innym niż określony w zał. 1 wzorze,

b. złożą niekompletne lub nieprawidłowe załączniki do deklaracji uczestnictwa,

c. nieczytelnie wypełnią deklarację uczestnictwa.

6. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie będzie obowiązywać preferencja dla osób zamieszkujących na terenach wiejskich. Wobec pozostałych uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, zgodnie z niniejszymi zasadami.

7. Jedna osoba bierze udział w formach wsparcia, organizowanych w ramach projektu.

8. Podczas naboru, zachowana zostanie zasada równych szans dostępu, w tym równość płci.

9. Decyzja o przyjęciu zostanie dokonana w oparciu o powyższe kryteria do 15 VII 2010r

10. Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną powiadomione telefonicznie.

11. Listy osób zakwalifikowanych wraz z listą osób rezerwowych zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej: Gminy Gorzków oraz stronie internetowej www.gorzkow.eu

§ 6

Inne obowiązki uczestników projektu

1. Uczestnicy projektu są zobowiązani do wypełnienia formularza będącego podstawą do stworzenia bazy Podsystemu Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS) stanowiącego wymóg realizacji form wsparcia z EFS. Jednocześnie uczestnicy składają oświadczenie o prawdziwości podawanych informacji.

2. W celu oceny skuteczności działań podejmowanych w projekcie, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie monitoringu: wypełnienie ankiet (imiennych i anonimowych) przed rozpoczęciem uczestnictwa w projekcie, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu.

§ 7

Harmonogram działań

1. Realizacja projektu: 01 VI 2010 r. – 31 XII 2010r.

2. Rekrutacja będzie się odbywać w poniższych terminach:

Promocja na potrzeby rekrutacji: czerwiec 2010 r.

Przyjmowanie deklaracji uczestnictwa: 01.06.2010 – 30.06.2010 r.

Decyzja o zakwalifikowaniu do projektu: do 15.07.2010 r.

2. Organizacja form wsparcia w projekcie: 15.07.2010 do 31.12. .2010 r.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje realizator projektu – Gmina Gorzków, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz z innymi przepisami krajowymi i wspólnotowymi.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Koordynator projektu

Piotr Cichosz

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//