Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Rekrutacja.

 

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Gorzków pod tytułem   „ Małymi krokami do sukcesu” realizowanego przez Samorządowy Ośrodek Oświaty w Gorzkowie zostało zakwalifikowanych 52 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gorzków  (27 uczennic i 25 uczniów). W Szkole Podstawowej w Gorzkowie  w projekcie weźmie udział 44 uczniów (24 uczennice i 20 uczniów), natomiast w Szkole Podstawowej w Orchowcu w zajęciach będzie uczestniczyć 8 uczniów (3 uczennice i 5 uczniów). Uczestnicy projektu na bieżąco są informowani o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Warunkiem uczestnictwa w projekcie było zapoznanie się Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie oraz złożenie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami: oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja uczestnictwa w projekcie, oświadczenie opiekuna prawnego. Rekrutacja prowadzona była przez Komisje Rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół objętych projektem w terminie do dnia 9 września  2011 roku. Komisje dokonały kwalifikacji uczestników biorąc pod uwagę takie kryteria, jak: wstępna diagnoza nauczycieli uczących, wyniki uczniów, obserwacja ucznia przez nauczyciela . Uczestnicy  projektu otrzymają wsparcie w  następującym  zakresie:

1)Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu w Szkole Podstawowej w Gorzkowie i Orchowcu – prowadzone przez panią Elżbietę Dzirbę w Orchowcu i przez panią Dryglak Dorotę w Gorzkowie

2)Zajęcia dodatkowe -logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Orchowcu prowadzone przez panią Adamczuk Ewę,

3)Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej w Orchowcu prowadzone przez panią Elżbietę Domańską,

4)Zajęcia dodatkowe dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w Szkole Podstawowej w Gorzkowie prowadzone przez panią Annę Czwórnóg,

5)Zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy w Szkole Podstawowej w Gorzkowie prowadzone przez panią Renatę Słomkę,

6)Zajęcia dodatkowe rozwijające uzdolnienia muzyczne w Szkole Podstawowej w Gorzkowie prowadzone przez pana Janusza Salitrę.

W ramach realizacji projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do obu szkół podstawowych na kwotę  39 537,98 zł. Wyposażenie jest zgodne z potrzebami uczniów w szkołach.  Zakupione w Szkole Podstawowej w Orchowcu programy edukacyjne, książki edukacyjne i gry planszowe poprawiające umiejętność czytania, pisania i wymowy oraz specjalistyczne oprogramowanie logopedyczne, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych wad wymowy oraz dysleksji pomagają uczniom zniwelować istniejące braki i dysfunkcje. Zakupione oprogramowanie komputerowe z matematyki oraz tablica interaktywna pozwolą uczniom rozwijać zdolności matematyczno-przyrodnicze. W szkole Podstawowej w Gorzkowie zakupiono pomoce dydaktyczne, książki edukacyjne i gry edukacyjne poprawiające umiejętność czytania, pisania i liczenia. Na zajęcia dla dzieci z wadami postawy zakupiono przyrządy i pomoce gimnastyczne umożliwiające zorganizowanie zabaw i zajęć aktywizujących uczniów ruchowo i korygujących wady postawy. Aby rozwijać talenty muzyczne zakupiono instrumenty muzyczne do nauki gry oraz wieżę i keyboard jako specjalistyczny sprzęt do odtwarzania muzyki i do nauki gry na instrumencie oraz do nauki śpiewu.

Regulamin rekrutacji i wyniki rekrutacji w załączeniu.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//