Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

pod tytul lprDSC05884 lpr2

Gmina Gorzków przystąpiła do opracowania
Lokalnego Programu Rewitalizacji. Przesłanką do przystąpienia
do opracowania niniejszego dokumentu był fakt, iż na terenie Gminy
występują obszary o cechach właściwych dla obszarów zdegradowanych, na których
występują negatywne zjawiska o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym oraz przestrzenno-funkcjonalnym. Na chwilę obecną Gmina nie posiada Lokalnego Programu Rewitalizacji.

        Opracowany w ramach projektu Program stanowić będzie podstawę do ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym z RPO WL na lata 2014-2020 oraz programowania finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze źródeł własnych wnioskodawcy i podmiotów zaangażowanych w jego opracowanie i realizację.

Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Realizacja Projektu...

 • Kurs prawa jazdy kat. B

         Uczestnicy projektu „Mobilni na start”,, 11 kobiet i 4 mężczyzn rozpoczęli 27 sierpnia 2012 r. kurs prawa jazdy kat B. Zajęcia teoretyczne odbywały się z Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie. Zajęcia praktyczne są realizowane w Chełmie w OŚRODKU SZKOLENIA KURSOR Kaluźniak-Sztandera...

  Czytaj więcej...

 • Kurs przedstawiciela handlowego.

         Beneficjenci projektu „Mobilni na start”, w okresie od 8 do 24 sierpnia 2012 r. brali udział w zajęciach kursu zawodowego przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego.W projekcie uczestniczy 11 kobiet oraz 4 mężczyzn z terenu Gminy Gorzków.Zajęcia odbywały się z Centrum...

  Czytaj więcej...

 • Harmonogram zajęć.

    Informujemy uczestników projektu "Mobilni na start", że zajęcia z zakresu  kursu przygotowującego do wykonywania zawodu przedstawiciela handlowego rozpoczną się w dniu 8 sierpnia 2012 r. o godz. 8:00. Będą odbywać się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul Nadrzecznej 4. ...

  Czytaj więcej...

 • Ogłoszenie o naborze uczestników.

    Gmina Gorzków informuje, że z dniem 01.06.2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu: „Mobilni na start”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na podstawie umowy nr POKL.07.03.00-06-055/11-00, zawartej w Lublinie w dniu 7...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//