Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr VI/27/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Gorzków (Dz. U. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 1946), Wójt Gminy Gorzków zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

 

 

 

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami

 

 

Clipboard01

Gorzków-Osada, 1 sierpnia 2016 r.

 

Informuje się, że w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim”, współfinansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz środków krajowych, w dniu 4 sierpnia 2016 r. o godz. 14-tej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie, przy ul. Nadrzecznej 4, odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. realizacji inwestycji kluczowej w Gminie Gorzków.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe z terenu Gminy Gorzków. Spotkanie zostanie przeprowadzone z udziałem zewnętrznego moderatora.

 

 

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Zebranie mieszkańców w sprawie wody.

Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzkowie.

 

 

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

  • W dniu 9 marca 2016 r. (środa), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Gorzków (godz. 11.30-14.00).

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy. Spotkanie jest otwarte i bezpłatne.

Zapraszamy do udziału.

Ogłoszenie o MPI

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//