Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Raport końcowy z ewaluacji projektu

EFS kolor poziom

 

W załączeniu zamieszcza się raport końcowy z ewaluacji projektu "Uczmy się i nauczamy  - wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie"

 

Raport z ewaluacji projektu

Informacja z zakresu art 13 RODO

EFS kolor poziom

 

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), które wchodzi w życie w dniu 28 maja 2018 roku zamieszcza się klauzulę informacyjną dot. RODO.

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dla uczestników projektu „Uczmy się i nauczamy – wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie"

 

 

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej w Gorzkowie

 

EFS kolor poziom

W Szkole Podstawowej w Gorzkowie odbywają się dodatkowe zajęcia w ramach projektu „Uczmy się i Nauczamy –wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie”. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie poprzez realizację projektu edukacyjnego w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r., rozwijającego kompetencje kluczowe, właściwe postawy i umiejętności na rynku pracy oraz redukującego niedobory społeczno – emocjonalne wśród 80% ze 171 uczniów oraz poszerzającego kompetencje zawodowe 15 nauczycieli, a także umożliwiającego modernizację zaplecza dydaktycznego placówki.

Wartość całkowita projektu wynosi 460 727, 86 PLN, a wartość dofinansowania 402 847, 86 PLN. Wkład własny Gmina ponosi jedynie w formie udostępnienia pomieszczeń na cele realizacji projektu.

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie z klas I – VII Szkoły Podstawowej w Gorzkowie - 171 uczniów, w tym 90 dziewczynek i 81 chłopców.

Uczestnicy projektu korzystają z następujących form wsparcia:

  • Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów (matematyka, przyroda, język angielski, informatyka),
  • Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas VI,
  • Indywidualizacja pracy z uczniem (zajęcia specjalistyczne): logopedyczne, rewalidacyjno-rozwojowe, terapia pedagogiczna, integracja sensoryczna.
  • Planowane efekty to poszerzenie kompetencji kluczowych takich jak: z zakresu porozumiewania się w języku obcym – j. angielski, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się i przystosowania się do życia w społeczeństwie jak wiedza o rynku pracy i redukcja deficytów społeczno-emocjonalnych utrudniających funkcjonowanie w codziennym środowisku.
  • Projekt zapewnił także szkolenia dla nauczycieli w zakresie podnoszenia ich kompetencji zawodowych oraz wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt ICT. Pomoce te umożliwiają aktywną i efektywną naukę m. in. matematyki, przyrody, j. angielskiego i przedmiotów specjalistycznych oraz zachęcają nauczycieli do korzystania z nowoczesnych metod i narzędzi nauczania. Zakupione pomoce będą służyć przez wiele lat, pozwolą uczniom zdolnym rozwijać posiadane umiejętności, a słabszym nadrabiać zaległości edukacyjne, przede wszystkim będą podnosić wśród dzieci motywację do nauki, rozwijać wyobraźnię, wyrażać emocje, myśli, doskonalić techniki pamięciowe. W zakresie sprzętu ICT Szkoła została wyposażona w 19 laptopów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Została również utworzona pracownia przyrodnicza z mnóstwem eksponatów, atlasów, słowników i pomocy umożliwiających przeprowadzanie doświadczeń matematyczno przyrodniczych.          Projekt zapewnia realizację zasad horyzontalnych Unii Europejskiej: zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania są dedykowane dla osób zamieszkujących obszary wiejskie, a więc znajdujących się z założenia w trudnej sytuacji społecznej o ograniczonym możliwościach dostępu do rynku pracy. Szkoła na poziomie projektu dąży do ograniczenia przekazywania obiegowego postrzegania konkretnych przedmiotów nauczania jako przypisanych bardziej dla dziewczynek bądź chłopców, co umożliwi niwelowanie barier ich rozwoju oraz ma zagwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.
  • Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.

Informacje na temat realizacji projektu

RPOWL 2014 2020

Gmina Gorzków ogłosiła w 2017 r. dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w dniu 22 listopada, 2017 r. Wykonawcą zadania jest Solartime Sp. z o.o. z Rzeszowa. Oferta została złożona na polskich kolektorach Hewalex – KS 2600 TP ACR i KS 2200 TPACR. Wartość całkowita kontraktu wynosi 1 828 534, 29 zł. brutto. Planuje się wykonać 178 instalacji solarnych w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach: pierwsza część - montaż 116 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych solarne usytuowanych na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego nie później niż do dnia 30 maja .2018 r., druga część - montaż 62 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych usytuowanych na gruncie lub budynku gospodarczym nie później niż do dnia 1 sierpnia 2018 r. Uczestnicy projektu będą współfinansować zadanie i koszt ich udziału jest uzależniony od wielkości zestawu, usytuowania kolektorów oraz wpięcia górnej wężownicy podgrzewacza wody do pieca c.o. i/lub grzałki. Podatek VAT oraz koszt wpięcia wężownicy do pieca lub grzałki są kosztami niekwalifikowanymi. Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacja UE powinna być opodatkowana VAT, ponieważ ma wpływ na koszt wykonania usługi. Średni koszt udziału mieszkańca w projekcie kształtuje się na poziomie 3-4 tys. zł. Mieszkańcy byli informowani o tych okolicznościach podczas organizowanych spotkań w lipcu 2017 r., wkrótce zostaną zaproszeni do podpisania aneksów do umów użyczenia zawartych z gminą. Przyjmuje się, że projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do 1 sierpnia, 2018 r., bo zgodnie z deklaracjami wykonawcy, uda mu się ukończyć to zdanie wcześniej, najpewniej wiosną 2018 r. Wiele zależy od warunków pogodowych i sytuacji na rynku zamówień publicznych, gdyż obecnie wiele samorządów w Polsce realizuje podobne projekty, a krąg wykonawców jest mocno ograniczony. Obok instalacji urządzeń zostanie wykonany portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne, która będzie służyć m. in. do celów statystycznych polegających na zliczaniu energii.

Informacje dot. realizacji projektu w Szkole Podstawowej

W związku z realzacja projektu:" Uczmy się i nauczamy  - wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Gorzkowie" załącza się wstępną listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz godziny odjazdu autobusów na 2 października 2017 r. (poniedziałek). 

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu

Odjazdy w poniedziałek (02.10.2017 r.)

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//