Prezentujemy porządki obrad archiwalnych sesji Rady Gminy oraz protokoły z posiedzeń.

 

 

 

 

 

 

XVIII Sesja Rady Gminy | 5 listopada 2020 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 27 października 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zawiadamiam o:

XVIII Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 5 listopada 2020 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu radnemu i złożenie przez niego ślubowania.
 6. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 7. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2020;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gorzków nieruchomości położonej w miejscowości Orchowiec;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gorzków na rok 2020;
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gorzków za rok szkolny 2019/2020.
 10. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

 Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XIX Sesja Rady Gminy | 15 grudnia 2020 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 8 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z póź. zm.) zawiadamiam o:

XIX Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 15 grudnia 2020 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu gminy na rok 2020;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Gorzków na czas oznaczony do 3 lat;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Gorzków na czas oznaczony do 3 lat;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym stanowiącym własność Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż budynku byłej Szkoły Podstawowej w Orchowcu stanowiącej własność Gminy Gorzków;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzków;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gorzków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
  • wyboru przedstawiciela Gminy Gorzków do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie na lata 2019-2023;
  • projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Gorzków;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 8. Sprawozdania przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy z posiedzenia wyjazdowego dotyczącego inwestycji prowadzonych przez Wójta Gminy w 2020 r.
 9. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XX Sesja Rady Gminy | 30 grudnia 2020 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 22 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zawiadamiam o:

XX Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 30 grudnia 2020 r. (środa).

Obrady odbędą się w trybie korespondencyjnym. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz planu finansowego tych wydatków.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XXI Sesja Rady Gminy | 14 stycznia 2021 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 7 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXI Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 14 stycznia 2021 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XX Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwały budżetowej na rok 2021;
  • wieloletniej prognozy finansowej;
  • udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki –Wysokie –Krasnystaw poprzez budowę chodnika na odcinku granicy gminy od km 47+607,68 do km 50+210,68 w msc. Borów, strona lewa wraz z budową zjazdów (dz. drogowa nr 1793 i 1799) etap I od km 47+607,68 do km 48+400,00”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3105L Olchowiec –Czysta Dębina–Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 L Chorupnik –Piaski Szlacheckie –Izbica od km 0+980 do km 5+838 o dł. 4,858 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 Felicjan –Bobrowe–Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2021 rok;
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gorzków na 2021 rok;
  • uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gorzków na 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2020.
 9. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XXII Sesja Rady Gminy | 25 marca 2021 roku

Protokół z sesji

 

Zaproszenie

 

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 16 marca 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXII Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 25 marca 2021 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XX Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  • wystąpienia ze Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug;
  • przystąpienia Gminy Gorzków do Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze;
  • przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzków;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzków na 2021 rok;
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gorzków na lata 2021-2023;
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków;
  • rozpatrzenia petycji;
  • rozpatrzenia petycji;
  • rozpatrzenia petycji;
  • pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XXIII Sesja Rady Gminy | 30 kwietnia 2021 roku

Protokół z sesji

Zaproszenie

 

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 26 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXIII Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na których dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku;
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków;
  • uchylenia uchwały Rady Gminy Gorzków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzków.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

XXIV Sesja Rady Gminy | 15 czerwca 2021 roku

Protokół z sesji

Zaproszenie

 

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 8 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXIV Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Gorzków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów i Borsuk w Gminie Gorzków;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków;
  • rozpatrzenia petycji;
  • w sprawie zmiany klasy drogi gminnej położonej w miejscowości Felicjan.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

 

XXV Sesja Rady Gminy | 22 lipca 2021 roku

Protokół z sesji

Zaproszenie

RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 14 lipca 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXV Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 22 lipca 2021 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 8:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIV Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gorzków za rok 2020.
 8. Debata nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • wotum zaufania dla Wójta Gminy Gorzków;
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Gorzków z wykonania budżetu za 2020 rok;
  • absolutorium dla Wójta Gminy Gorzków z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno – Spożywczego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Gorzków z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal, na czas oznaczony do 3 lat.
 10. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior