Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Rolnicze wykorzystanie ścieków

Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne oraz wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb, mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wykorzystanie – zgodnie z art. 84 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

Szczegółowe kryteria oraz wymagania jakościowe dla ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania określone są w § 16 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Ścieki służące rolniczemu wykorzystaniu muszą być wstępnie oczyszczone i mieć badania mikrobiologiczne i parazytologiczne oraz badania stanu i składu ścieków przeznaczonych do rolniczego wykorzystania wykonywane, co najmniej raz na dwa miesiące. Nie ma możliwości dokonania neutralizacji lub oczyszczenia tych ścieków w przydomowych szambach. Może to mieć miejsce jedynie w przydomowej oczyszczalni ścieków, pod warunkiem, że rolnik ważnymi dysponuje badaniami ścieków, wykonanymi przez akredytowane laboratorium.

Wszelkie inne sposoby pozbywania się nieczystości jak wylewanie na powierzchnię ziemi, odprowadzanie do wód lub do gruntu oraz stosowania do nawożenia użytków rolnych bez stosowania się do szczegółowych zapisów ww. Rozporządzenia stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Piotr Cichosz

/-/ Zastępca Wójta

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//