Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

oczyszczenie rzeki

ogłoszenie- oferty na konserwację rzeki Żółkiewka:

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu konserwacji rzeki Zółkiewki w km 14+800   14+850, 15+460    15+560,
16+470   17+875:
Przedmiotem zamówienia są następujące roboty budowlane:
ø Wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (KNR 15 01 0114 04) w km:
14+800   14+850, 15+460   15+560, 16+470  ~ 17+875   85 [ar]
0 Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp po wykoszeniu (KNR 15 01
0115 02)   85 [ar]
ø Wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna rzeki w km przy szerokości dna
4 [m] (KNR 15 01 0114 07) w km 14+800   14+850, 15+460   15+560   6 [ar]
‹› Wygrabienie wykoszonych porostów z dna rzeki (KNR 15 01 0115 04)    6 [ar]
‹› Cięcie krzaków ze skarp rzeki na całej długości (KNR 00 01 0105 02)   0,30
[hal

Oferty składać do Urzędu gminy Gorzków do 27sierpnia2018r do godz 11:00.

Termin wykonania do 30 września 2018 r.

Ogłoszenie zamówienia

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

 

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

        Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 21.05.2018 r. do dnia 08.06.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji w/w projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać tutaj – Zakładka Usuń azbest - przewodnik Krok po kroku

OBWIESZCZENIE Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

        Działając na podstawie art. 119 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie informuje, że strona ukraińska przekazała wstepne informacje, dotyczące planowanego przedłużenia okresu eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o przystąpieniu strony polskiej do postępowania transgranicznego.
W trybie art. 119 ww. ustawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wykłada do wglądu dokumenty w języku polskim dla ww. przedsięwzięcia wraz z prośbą o uwagi i wnioski dotyczące ww. dokumentacji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, iż całość dokumentów w języku polskim i angielskim przekazana tut. organowi przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiotowej sprawie wraz z pismem z dnia 7 lutego 2018 r., znak: DOOŚ-tsoos.442.1.2018.JA/MT.1, została wyłożona do wglądu w siedzibie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, II piętro, pokój nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz udostepniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie: http://lublin.rdos.gov.pl/.
Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin; adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
bądź składać osobiście w sekretariacie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, piętro I, pok. 17, w terminie 30 dni, tj. od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 3 kwietnia 2018 r.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
dr Jerzy Krzyszycha
Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku.

harmonogram 2018

Ekodom -dofinansowanie

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W LUBLINIE

ogłasza nabór wniosków dla osób fizycznychna dofinansowanie inwestycji
z zakresu ochrony środowiska
pn. EKODOMw formie preferencyjnej pożyczki
z możliwością umorzenia jej części (25 lub 30%). Dofinansowanie pożyczką może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

TERMIN NABORU-od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.

 Rodzaje dofinansowanych inwestycji: wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem ekologicznym (do paliw ekologicznych nie zalicza się ekogroszku), wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe, wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy, budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii na potrzeby gospodarstwa domowego, przyłączy do sieci cieplnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegółowe zasady dofinansowania zostały zawarte w Regulaminie opublikowanym na stronie internetowej Funduszu: www.wfos.lublin.pl

Wnioski należy składać osobiście w godz. 800 - 1400 w siedzibie Biura Terenowego:
Chełm - Plac Niepodległości 1 (pok. 351), tel. (82) 562 75 96; 562 75 75

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Biuro Funduszu w Chełmie obsługuje powiaty: Miasto Chełm, chełmski, krasnostawski, włodawski. Siedziba Biura: Plac Niepodległości 1 (GMACH), III piętro, pokój nr 351, skrzydło E (strona południowa).

Jacek Mazurek
WFOŚiGW w Lublinie

Biuro Terenowe w Chełmie    082 562 75 96

Linki

     MPZPLPR
 

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//