Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2014 Wójta Gminy Gorzków z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2014 r

Załącznik nr 1a. Wzór oferty
Załącznik nr 1b. Wzór umowy

Załacznik nr 1c. Wzór sprawozdania

Wymienione wyżej dokumenty można pobrać w formie elektronicznej klikając tutaj 

Wynik konsultacji Rocznego Programu Współpracy na rok 2014

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok. Wynik konsultacji w załączeniu.

 

Wynik konsultacji

Ogłoszenie konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2014

Gorzków-Osada, 24.10.2013 r.

 

Ogłoszenie konsultacji


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594, tekst jednolity) w nawiązaniu do art. 5 a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Gorzków nr IV/8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gorzków serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014.
Termin konsultacji od: 24.10.2013 do 07.11.2013 r.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Gorzków.
Forma konsultacji:
• Opinie należy przedstawiać pisemnie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1. Opinie należy kierować na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22 – 315 Gorzków-Osada
• Wyrażanie opinii elektronicznie na wzorze formularza zmian do projektu Programu, który stanowi załącznik nr 1 należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji, udzielenie wyjaśnień i przyjmowanie opinii jest pracownik merytoryczny Urzędu Gminy – insp. ds. zamówień publ. i funduszy, Piotr Cichosz, do którego należą sprawy organizacji pozarządowych. tel. 846838523, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marek Kasprzak

/-/ Wójt Gminy Gorzków

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków nr 65/2013 z dnia 24.10.2013 r.

Załącznik nr 1. Formularz konsultacji

Załącznik nr 2. Projekt Programu 

 

Zaproszenie na III Edycję "Gali Aktywnych i Solidarnych".

Szanowni Państwo,

 

       W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem" w Zamościu rozpoczęło realizację kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie", która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Pierwsza Gala Aktywnych i Solidarnych odbyła się w grudniu 2011 roku.

 

 

 

Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na III Edycję „Gali Aktywnych
i Solidarnych", która rozpocznie się 03 grudnia 2013 roku o godzinie 11:00
w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu,
ul. Partyzantów 3.

Czytaj więcej...

Oferta na zadanie: Piknik historyczny.

Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą:

"Piknik historyczny w Gorzkowie"

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej Ustawą) zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gorzkowskiej pn: „Piknik historyczny w Gorzkowie”. Termin realizacji: od 16.09.2013 r. do 07.10.2013 r.

Oferta dotyczy wsparcia w zakresie wymienionym w art. 4 ust. 1 pkt. 4 Ustawy tj. sfery. „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”.

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego wynosi: 3 000, 00 zł.

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Piotra Cichosza, insp. ds. zamówień publ. i funduszy, tel. 846838156; faks 846838111; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Gorzków, ul Głowna 9, 22-315 Gorzków-Osada - w terminie do 16 września 2013 roku.

Ofertę zamieszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, na stronie internetowej Gminy Gorzków: www.gorzkow.eu w okresie od dnia 09.09.2013 r. do dnia 16.09.2013 r.

Z upoważnienia Wójta Gminy Gorzków

/-/ Kazimierz Policha-Sekretarz Gminy

 

Załącznik:

Oferta zadania publicznego.

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//