Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacje o feriach zimowych w 2016 roku.

        Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia, których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:
1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica (opiekuna)
2. Zaświadczenie z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Proszę
o dopilnowanie, by zaświadczenia były wystawione na rodziców (prawnych opiekunów), ponieważ niektóre placówki KRUS wystawiają zaświadczenia na dzieci, z których nie wynika w jakim zakresie ubezpieczeni są rodzice. Rodzice (opiekunowie prawni) pobierający rentę bądź emeryturę zobowiązani są o przedstawienie zaświadczeń z KRUS (odcinek o wysokości renty nie jest dokumentem). Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne.

Wypoczynek zorganizowany w ośrodku " U Ziomka"  <<< czytaj więcej >>>

 

 

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gorzków w roku szkolnym 2014/2015.

        Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w danym roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty).
W celu wywiązania się z powyższego zobowiązania ustawowego, przygotowana została niniejsza informacja na temat realizacji zadań oświatowych w gminie Gorzków, z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkole podstawowej
i
gimnazjum.
<<< czytaj więcej >>>

Dowóz dzieci do szkół 2015/2016

Dowóz dzieci skolnych zterenu Gminy Gorzków do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

- Dowóz dzieci autobusami na podstawie biletów miesięcznych:

1 trasa Gorzków-Osada-Orchowiec- Bogusław

2 trasa Gorzków-Osada-Antoniówka-Czysta Dębina Kol-Czysta Dębina- Borów- Borów Kol.

3 trasa Gorzków-Osada-Piaski Szlacheckie- Chorupnik (kol) Gorzków-Wieś -Baranica

przewoźnik Marta Brzozowska:rozkład-jazdy-Brzozowska

- Dowóz dzieci autobusami szkolnymi Gminy:

trasy według załącznika: rozkład jazdy- autobusy Gminy

tra

UZYSKANIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Gorzków, ul. Główna 9, Urząd Gminy Gorzków, Referat Finansowo-Księgowy Oświaty
pok. 12, tel.84 6838559
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - druk dostępny w Urzędzie Gminy Gorzków (pok. 12) lub na stronie internetowej oraz załączniki:

  1. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  2. Kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, ewentualnie zasadniczej szkole zawodowej);
  3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
  4. Kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu;
  5. Kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);
  6. Kopię świadectwa pracy (w wypadku potrzeby);
  7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
  8. Wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  9. Wszystkie zaświadczenia (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

W przypadku złożenia kopii dokumentów niepoświadczonych za zgodność z oryginałem należy przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie - Wyprawka szkolna.

        Wójt Gminy Gorzków informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 <<< czytaj >>>

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//